Speculum d.o.o.

 • adresa: Zagrebačka cesta 192, 10 000 Zagreb
 • internet: www.speculum.hr
 • e-mail: info@speculum.hr
 • telefon: 01/ 777 14 73
 • direktor: mr. sc. Jozo Bevanda, dipl. oec.

Objavom natječaja 'Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama' pokrenut je prvi u nizu natječaja koji jačaju konkurentnost domaćih proizvodnih tvrtki poticanjem povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora. S raspoloživih 114 milijuna kuna, rasponom poticaja  350 000 - 20 mil. kuna po projektu i mogućnošću dobivanja poticaja do visokih 85%, natječaj je pogodio cilj i pobudio interes mnogih proizvođača. Međutim, treba napomenuti da je natječaj vrlo složen, rok za prijavu je razmjerno kratak (do 17. siječnja 2018. godine) pa se potencijalni prijavitelji trebaju kvalitetno pripremiti.
Tvrtka Speculum je vodeća u Hrvatskoj u pripremi i provedbi projekata energetske učinkovitosti, financiranih iz europskih sredstava i pokriva sve aktivnosti: od energetskih pregleda i projektiranja, preko izrade projektne prijave, do upravljanja projektom. Upravo ta široka paleta usluga svrstava je među rijetke konzultante na hrvatskom tržištu kojima se potencijalni prijavitelji mogu obratiti za stručnu pomoć.

NATJEČAJ NIJE JEDNOSTAVAN, ZATO TREBA ODABRATI PRAVOG PARTNERA

Kompleksnost spomenutog natječaja ne očituje se samo u strogim uvjetima za isključenje neprihvatljivih prijavitelja, nego u vrlo kompleksnim uvjetima za formiranje projektne cjeline kojom će se ostvariti dovoljan broj bodova kako bi prijavljeni projekt imao što veću šansu za ostvarivanje prava na sufinanciranje.
Osmišljen je tako da svaki prijavljeni projekt može imati dvije projektne cjeline (podaktivnosti), od kojih svaka može sadržavati određeni broj mjera povećanja energetske učinkovitosti i/ili korištenja obnovljivih izvora:
1. projektna cjelina br. 1 (proizvodni pogon)
2. projektna cjelina br. 2 (zgrada).
Bitno je naglasiti da svaki prijavljeni projektni prijedlog, kako bi bio prihvatljiv, može sadržavati projektnu cjelinu pod brojem '2' (zgrada) samo u slučaju da sadržava i projektnu cjelinu pod brojem '1' (proizvodni pogon). Uvjeti za prihvatljivost projektnih prijedloga su da se na projektnoj cjelini '1' (proizvodni pogon) nakon provedbe prijavljenog projekta ostvare energetske uštede od minimalno 20%, a na projektnoj cjelini '2' (zgrada) minimalno 40%.
Osnovni dokument kojim će se dokazivati planirane energetske uštede je Glavni projekt koji mora izrađen i priložen s ostalim dokumentima u trenutku predaje projektne prijave, a prema Uputama za prijavitelje minimalno mora sadržavati:

 • proračun smanjenja isporučene energije za sve projektne cjeline (sukladno Dodatku 7. Uputa za prijavitelje, 'Proračun ušteda')
 • pripadajući troškovnik.
Ako se u projektnom prijedlogu prijavljuju i mjere koje zahtijevaju građevinsku, strojarsku, elektrotehničku i druge mape, potrebno ih je izraditi i dostaviti te iskazati rekapitulaciju svih troškovnika i sumarni proračun smanjenja isporučene energije za projektni prijedlog sukladno točki 7.1 i Dodatku 7. Uputa za prijavitelje.
To od svih potencijalnih prijavitelja iziskuje preuzimanje određenog rizika, budući da za vrlo složene zahvate u smislu energetske obnove u industrijskim pogonima izrada projektne dokumentacije može biti vrlo skupa, a nitko od prijavitelja ne može biti siguran da će njegova projektna prijava ostvariti dovoljan broj bodova za ostvarivanje prava na sufinanciranje. S druge strane, u slučaju ostvarenja prava na sufinanciranje, izrada projektne dokumentacije se sufinancira s 85%.
S obzirom na to da su konačni uvjeti natječaja bili poznati tek objavom samog natječaja, svim prijaviteljima izradu kvalitetne prijave na natječaj dodatno otežava činjenica da je za prijavu dan vrlo kratak rok od samo tri mjeseca i sedam dana od trenutka objave natječaja. Kako je spomenuto ranije, krajnji rok za predaju projektne prijave je 17. siječnja 2018. godine.
Prema uvjetima natječaja, prijavitelji iz slabije razvijenih regija će u startu biti u prednosti pred prijaviteljima iz jače razvijenih regija te će odmah u startu ostvariti prednost od 12 do 15 bodova pa se valja ukratko osvrnuti na predviđeni sustav bodovanja.

VIŠE BODOVA, VEĆA ŠANSA ZA USPJEH

S obzirom na to da će se nakon zaprimanja svih projektnih prijava formirati bodovna lista nakon koje će se odabrati oni prijavitelji kojima će biti odobreno sufinanciranje, jako je bitno voditi računa o tome kako skupiti što veći broj bodova i na taj si način povećati šansu za ostvarenje prava na sufinanciranje. U skladu s time, slijedi nekoliko savjeta.
Veći broj bodova će ostvarivati oni prijavitelji čiji će projektni prijedlozi:

 • imati bolji omjer ostvarene godišnje uštede isporučene energije i ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta (u kW h po kn), tj. bolje će biti bodovani projektni prijedlozi koji će ostvariti iste energetske uštede za manje iznose investicija
 • uključivati aktivnosti iz obje projektne cjeline, odnosno ako projektni prijedlozi budu predviđali aktivnosti na energetskoj obnovi postrojenja i proizvodnog pogona i zgrada
 • ciljati prema ostvarenju maksimalnih bodova u pojedinim segmentima bodovanja, poput dokazivanja energetske uštede na zgradama većoj od 55% a u proizvodnim pogonima većoj od 650 000 kW h godišnje
 • uključivati korištenje obnovljivih izvora - maksimalni broj bodova će ostvariti prijavitelji koji budu dokazali da će se u sklopu njihovog projektnog prijedloga iz obnovljivih izvora ostvariti minimalno 5% ostvarenih energetskih ušteda
 • uključivati veći broj planiranih mjera povećanja energetske učinkovitosti i/ili korištenja obnovljivih izvora - maksimalni broj bodova će ostvariti oni prijavitelji koji dokažu primjenu od minimalno sedam različitih mjera
 • dokazati veće smanjenje emisija ugljičnog dioksida - maksimalan broj bodova će ostvariti oni prijavitelji koji projektnom prijavom budu dokazali smanjenje emisija CO2 od 200 t godišnje (ili više).

PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE VRLO JE BITNA

Uz to, tu je i nekoliko primjera iz prakse s kojima su se susreli djelatnici tvrtke Speculum u pripremi projektne dokumentacije za potencijalne prijavitelje.

Prijavitelji moraju biti u 100%-tnom privatnom vlasništvu

Jedan od osnovnih uvjeta za prijavitelje na natječaju je 100%-tno privatno vlasništvo. Ako prijavitelji to ne budu mogli dokazati, prijava će biti ocijenjena kao neprihvatljiva. Također, prema uvjetima natječaja, svaki prijavitelj smije prijaviti samo jedan projektni prijedlog, na jednoj lokaciji.

Vlasništvo nad zgradama i proizvodnim pogonom

Ako će prijavitelji na natječaj prijaviti provedbu energetske obnove ovojnice zgrade u kojoj se nalazi proizvodni pogon ili pratećih zgrada proizvodnog pogona (npr. upravne zgrade), prijavitelj mora biti vlasnik tih zgrada. Međutim, bitno je naglasiti da je provedba mjera povećanja energetske učinkovitosti ili primjene obnovljivih izvora prihvatljiva samo na vlasništvu prijavitelja (primjerice na opremi), makar je ta oprema smještena u unajmljenom prostoru (unajmljenim zgradama).

Uvjeti za 'velika poduzeća' prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti

Prijavitelji koji prema uvjetima Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/2014) zadovoljavaju dva od sljedeća tri kriterija:

 • ukupna aktiva od najmanje 130 mil. kuna
 • godišnji prihod od najmanje 260 mil. kuna
 • prosječno najmanje 250 radnika tijekom poslovne godine,
moraju imati proveden energetski pregled, izrađen prema Pravilniku o energetskim pregledima za velika poduzeća (NN 123/2015) ili imati certifikat ISO 50 001. Uvjet se dokazuje dostavom registarskog broja izvješća o provedenom energetskom pregledu za veliko poduzeće ili preslike certifikata ISO 50 001, jer će u protivnom prijava biti ocijenjena kao neprihvatljiva.
Međutim, svim poduzećima koja nemaju obvezu provesti energetski pregled ili uvesti ISO 50 001, prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti dopušteno je sufinanciranje provedbe energetskog pregleda ili uvođenja spomenute norme s visokih 85%, pri čemu treba voditi računa o prihvatljivoj proceduri odabira izvođača.

Neprihvatljivi su prijavitelji od kojih je zatražen povrat prethodno odobrenih bespovratnih sredstava

Prijavitelji od kojih je, kako je navedeno u članku 1., točka 4.a) Uredbe (EU) br. 651/2014, temeljem prethodne odluke Komisije kojom se potpora proglašava protuzakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem, zatražen povrat sredstava (uvjet se dokazuje Obrascem 3. Izjava prijavitelja) nisu prihvatljivi prijavitelji na natječaju. Svi ovi, ali i ostali kriteriji za isključenje prijavitelja su navedeni i detaljno opisani u točki 2.3 Uputa za prijavitelje na ovaj natječaj.

UMJESTO ZAKLJUČKA

I za kraj, ako će se crta između odobrenih i neodobrenih projektnih prijava povlačiti između prijavitelja s istim brojem ostvarenih bodova, u tom će slučaju prednost imati oni projektni prijedlozi kojima će se dokazati veće smanjenje emisija CO2.
Cilj ovog članka bilo je potencijalnim prijaviteljima olakšati pripremu prijave ili u najmanju ruku, otvoriti oči da shvate gdje stoje sa svojim projektom. Tvrtka Speculum sa svojih 20 zaposlenika pokriva razna područja ekspertize pa svi koji trebaju profesionalnu uslugu u pripremi ili provedbi svojih projekata, mogu se obratiti s povjerenjem.