Vlasnici tvrtke Moderator (pri čemu treba posebno napomenuti da se radi o hrvatskim investitorima!) prije nekoliko godina su prepoznali značaj obnovljivih izvora energije i, u skladu s globalnim trendom povišenja cijena fosilnih goriva, uvidjeli da su upravo obnovljivi izvori postali jedno od 'najsigurnijih područja' za ulaganja.
Osnovna ideja projekta gradnje kogeneracijskog postrojenja na šumsku biomasu (sječku) za proizvodnju električne energije za isporuku u javnu elektroenergetsku mrežu i toplinske energije za pokrivanje potreba proizvodnje peleta pokrenuta je zbog poticajnog okvira za takva ulaganja koji je započeo donošenjem odgovarajućih podzakonskih propisa 2007. godine. U sustavu kojim je regulirano stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora najisplativijim se pokazalo ulaganje u postrojenja električne snage do 1 MW. U skladu s time je donesena odluka o gradnji kogeneracijskog postrojenja električne snage 0,95 MW i toplinskog učina 4,1 MW uz pogon za proizvodnju drvnih peleta na lokaciji nekadašnje tvornice SAIT u Udbini, u Lici, danas najmanje razvijenom dijelu Hrvatske.


Ilustracija 1 - Pogled na objekte kogeneracijskog postrojenja na šumsku biomasu Lika Energko Eko u Udbini

Kogeneracijsko postrojenje i proizvodnja peleta

Za ostvarivanje projekta je početkom 2009. godine osnovana tvrtka Lika Energo Eko sa sjedištem u Udbini te su ishođene sve potrebne dozvole i status povlaštenog proizvođača električne energije. Isto tako, potpisan je ugovor s Hrvatskim operatorom tržišta energije o otkupu električne struje po povlaštenoj tarifi na 12 godina.
Kogeneracijsko postrojenje izgrađeno je potkraj 2011. godine na temelju potvrde glavnog projekta za rekonstrukciju i uređenje poslovne građevine u proizvodni pogon za proizvodnju električne i toplinske energije. U veljači 2012. završen je pokusni rad postrojenja i 8. ožujka 2012. dobivena je uporabna dozvola, a kogeneracija je u trajnom pogonu od svibnja 2012. godine.
Isto tako, na novoformiranoj čestici koju je tvrtka Modreator ustupila HEP ODS-u, odnosno Elektrolici izgrađeno je raskopište za priključivanje energane na distribucijski elektroenergetski sustav na naponskoj razini 10 kV.


Ilustracija 2 - Pojednostavljena shema tokova energije u kogeneracijskom postrojenju

Ilustracija 3 - Pojednostavljena shema procesa u kogeneracijskom postrojenju na šumsku biomasu Lika Energo Eko i pogonu za proizvodnju peleta Moderator

Konačno, tvrtka Moderator je uz kogeneracijsko postrojenje izgradila i postrojenje za proizvodnju peleta s kapacitetom 5 t/h. Energetska osnova za proizvodnju peleta je toplinska energija iz kogeneracijskog postrojenja, dok sirovinsku osnovu čine drvni sortimenti iz šumarija Gračac, Donji Lapac, Udbina i Korenica u sklopu Uprave šuma Gospić. Uporabna dozvola za pogon za proizvodnju peleta također je dobivena 8. ožujka 2012. godine.
Kogeneracijsko i postrojenje za proizvodnju peleta nalaze se na sjevernom ulazu u Udbina, na lokaciji nekadašnje tvornice SAIT. Prostiru se na zemljištu površine 85 000 m2, pri čemu je krug pogona infrastrukturno potpuno opremljen. Sam kompleks se nalazi 3 km sjeverno od središta Udbina, uz državnu cestu D1 (tzv. Ličku magistralu), oko 20 km od priključka na autocestu A1 u Gornjoj Ploči.
Ukupna vrijednost ulaganja iznosila je 74 miljuna kuna, pri čemu su financijska sredstva osigurana iz sljedećih izvora:
• vlastita sredstva tvrtke Moderator: 40%
• kreditna sredstva njemačke Kreditne banke za obnovu (KfW) koja su plasirana preko Hrvatske banke za obnovu i razvitak te Raiffeisen banke: 60%.


Ilustracija 4 - Proizvodnja sječke u sjeckalici


Ilustracija 5 - Doziranje sječke u vrelouljni kotao

Koristi od projekta

Dovršetkom projekta ostvareno je:
• otvaranje sedam radnih mjesta u kogeneracijskom postrojenju
• otvaranje 18 radnih mjesta u pogonu za proizvodnju peleta
• povećanje prihoda Hrvatskih šuma
• otvaranje novih djelatnosti i zapošljavanje na sakupljanju šumske biomase na područjima od posebne državne skrbi
• zapošljavanje lokalnih autoprijevoznika na dobavi šumske biomase
• povećanje prihoda jedinice lokalne samouprave (tj. Općine Udbina) iz komunalnog doprinosa i poreza na dohodak
• sigurna energetska osnova za provođenje energetske učinkovitosti zamjenom sada skupih fosilnih goriva (loživog ulja) peletima u javnim objektima na području Ličko-senjske županije, a posebice obližnjeg Nacionalnog parka Plitvička jezera.
Uz to, radom kogeneracijskog postrojenja i proizvodnjom peleta u punom kapacitetu očekuje se smanjenje emisija ugljičnog dioksida (u usporedbi s drugačijom proizvodnjom električne i toplinske energije) za 41 106 t godišnje, što će sigurno pomoći u zadovoljavnju odredbi europskih propisa o smanjenju štetnih emisija i ispunjavanju obveze o postizanju određenog udjela energije proizvedene iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj.


Ilustracija 6 - Sustav za odvođenje pepela iz kotla i dimnjak postrojenja

Ilustracija 7 - Dio vrelouljnog kotla

Stanje projekta tijekom ljeta 2012. godine

U svibnju, lipnju i srpnju 2012. godine prividna snaga na generatoru iznosila je 1250 kV A. Pri tome je ostvarena stvarna snaga u rasponu 500 - 900 kW, uz faktor snage 0,96. No, preko dana dolazi do pada snage zbog nemogućnosti hlađenja (sušara troši do 2 MW topline pa postoji višak oko 2 MW).
U kolovozu 2012. godine je nakon montaže dodatnog zračnog hladnjaka ostvarena stvarna snaga 920 - 950 kW, uz faktor snage 0,97 - 0,98. Uz to, izvedeno je prvo čišćenje i remont kotla, pri čemu su zamijenjeni neispravni segmenti ložišta.


Ilustracija 8 - Osnovni tehnički podaci turbinskog ORC-postrojenja Turboden T7 CHP-Split

Daljnji razvoj

Budući da je praksa pokazala da konstantno postoji problem viška topline u iznosu 1850 - 2000 kW, što se sada 'baca' kroz zračni kondezator u okolicu, a u skladu s novim Tarifnim sustavom za obnovljive izvore koji ne ograničava električnu snagu na 1 MW, ali uvjetuje iskoristivost 50% u odnosu na unos primarne energije te nova saznanja proizvođača Turboden u vezi s povećanjem električne učinkovitosti postrojenja s organskim Rankineovim ciklusom, donesena je odluka da se ide u razvoj projekta povećanja učinkovitosti postrojenja. To podrazumijeva ugradnju dodatnog modula Pure Cycle 280 kojim će se rekuperirati višak topline iz kondezatora osnovnog modula Turboden CHP 10, a dogrijavanje vode na potrebnu temperaturu ostvarivat će se iz ekonomajzera kotla. Postojeći zračni kondezator prebacit će se na kondezaor dodatnog modula Pure Cycle 280.
Time će se ukupna električna snaga postrojenja povećati za 480 kW, a u skladu s time, očekuje se i povećanje prihoda.


Ilustracija 9 - Projekt kogeneracije na biomasu Lika Energo Eko ove je godine na 5. međunarodnom forumu o obnovljivim izvorima energije dobio Priznanje za posebno vrijedan doprinos na promicanju primjene obnovljivih izvora energije