Portal Energetika-net primio je danas demanti odvjetnika g. Ante Ćurkovića, g. Tomislava Ćurkovića i g. Iljka Ćurića, u svezi teksta objavljenog 26. travnja 2013. g. na našem internetskom portalu pod naslovom "Podignuta kaznena prijava protiv "kralja vjetra" Ante Ćurkovića". Demanti prenosimo u cijelosti:

U navedenom tekstu iznijet je niz netočnih, neistinitih i očigledno zlonamjernih navoda i insinuacija na štetu naših stranaka u odnosu na koje, u interesu objave istine i točnog informiranja javnosti, molimo objavu ispravka netočnih i nepotpunih (vrlo uvredljivih) informacija i odgovora na objavljene informacije, sukladno člancima 40.-42. i čl. 56.-58. Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11), na internetskom portalu Energetika-net.com najkasnije sljedećeg dana po primitku ovog zahtjeva, na istom/istovrijednom mjestu, na isti/istovrijedan način (na isti način na koji objavljujete ostale tekstove, uz povezivanje linkom osporenog teksta na ovaj ispravak), u neizmijenjenom sadržaju (cjelokupni zahtjev bez izmjena i komentara), sve temeljem niže navedenih objašnjenja.
Prije svega, obavještavamo Vas da, nakon što smo kontaktirali MCI iz Hamburga, društvo na koje upućuje poveznica iz Vašeg teksta, koji je neposredni povod za ostale medijske napise o ovom slučaju, dobili smo službenu potvrdu društva MCI Hamburg da g. Michael Hermann (ako uopće postoji) nije njihov ovlašteni predstavnik, da se isto društvo ne bavi obnovljivim izvorima energije, te da isto nije podnijelo nikakvu kaznenu prijavu protiv g. Ante Ćurkovića i njegovih članova obitelji. Stoga, ili u konkretnom slučaju autor nije provjerio osnovni navod iz svog članka, ili se radi o naručenom članku za potrebe napada na g. Antu Ćurkovića i/ili sličnoj nezakonitoj radnji, što sve implicira kaznenu odgovornost autora i uključenih osoba. Nevezano uz prethodno, odlučno odbacujemo sve insinuacije iznijete u predmetnom tekstu o bilo kakvom nezakonitom ili nemoralnom djelovanju bilo koje naše stranke ili članova njihove obitelji. Niz navedenih konstrukcija je apsurdan, pored toga što je neistinit i iznimno uvredljiv. Naime, prosječno upućena osoba u područje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora je nesporno svjesna činjenice da je do faze komercijalnog rada vjetroelektrane potrebno ishoditi minimalno petnaestak odobrenja, suglasnosti, odluka i rješenja nadležnih javnih tijela te sklopiti barem nekoliko ugovora temeljem prethodnih formalnih odluka, preduvjet kojih je pak rješavanje niza imovinskopravnih pitanja.
Radi se o dugotrajnom i složenom procesu koji redovito traje godinama, u što se vrlo jednostavno uvjeriti uvidom u hodogram aktivnosti koji je godinama objavljen na stranicama Ministarstva gospodarstva. Pogodovanje bilo kojoj osobi ili pravnom subjektu u insinuiranom smislu nije moguće, niti životno logično zbog kompleksnosti procedure izdavanja svih potrebnih odobrenja i podrazumijevalo bi nedopušteni utjecaj na odgovorne osobe niza tijela s javnim ovlastima, i to Ministarstva zaštite okoliša, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva gospodarstva, Agencije za upravljanje državnom imovinom, Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o. (HROTE), HEP-Operatora prijenosnog sustava d.o.o. (HEP-OPS), Hrvatske elektroprivrede d.d. (HEP), županijske upravne odjele za prostorno uređenje, Hrvatske šume, itd. Pri tom treba uzeti u obzir da je pravni okvir kojim je reguliran energetski sektor usklađen sa svim standardima pravne stečevine EU, koja prije svega inzistira na transparentnosti.

Objavljeni navod o mogućnosti pogodovanja navodnim utjecajem na niz javnih tijela na iznimno reguliranom energetskom tržištu je očigledno netočan i jednostavno apsurdan. Izrijekom osporavamo da je g. Ante Ćurković na bilo koji način (cit.) "iskoristivši svoj položaj i ovlasti osigurao dobivanje prethodnih elektroenergetskih suglasnosti (PEES) za vjetroelektrane na području Hrvatske." Da je navod neistinit proizlazi iz činjenice da PEES izdaje HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. (HEP-OPS), dakle zasebna pravna osoba s javnim ovlastima u kojoj g. Ante Ćurković nikada nije bio zaposlen niti angažiran na bilo koji način, niti je na bilo koji način bio nadređen istom društvu, te stoga nije niti imao ovlasti učiniti bilo što u bilo čiju navodnu korist. Također, radno mjesto koje je g. Ante Ćurković obavljao unutar HEP-a nije imalo nikakve veze s izdavanjem PEES-ova, niti je bilo koji PEES za bilo koji projekt razvijan od društava povezanih s g. Antom Ćurkovićem ili članovima njegove obitelji izdana za vrijeme (koje je usput budi rečeno i bilo vrlo kratko) dok je g. Ante Ćurković bio direktor sektora za strategiju, planiranje investicija i korporativni razvoj u HEP-u d.d. Pored toga, autoru teksta je promaknuo jednostavno dostupan podatak da je ovog trenutka za vjetroelektrane u Hrvatskoj izdano PEES-ova koji se odnose na više od 1.500 MW (od kojih društva povezana s g. Antom Ćurkovićem imaju ishođenih manje od 14%) te da prethodna suglasnost, protivno iznijetim navodima, ne jamči apsolutno nikakvo isključivo pravo u smislu priključenja na elektroenergetsku mrežu po izgradnji vjetroelektrane, već se za priključenje mora ispuniti niz uvjeta (dobivenih u postupcima lokacijske dozvole itd.) za svaki konkretni slučaj. U tom smislu PEES očigledno nije usporediv s koncesijskim ili sličnim isključivim režimom. Pored navedenog, PEES je preduvjet za izdavanje lokacijske dozvole i jedno je od inicijalnih odobrenja na dugom putu do statusa komercijalnog rada. Da bi teza autora teksta bila nevjerojatnija, autor čini se nije upoznat s postupkom izdavanja PEES-a prije 2012. g. prema kojem je izdavanje PEES-a uvijek službenim putem tražilo tijelo nadležno za izdavanje lokacijske dozvole, a ne investitor.
Nepotrebno je isticati da je za komercijalni rad vjetroelektrane potrebno ishoditi sve prethode suglasnosti i odobrenja, te da su u tom smislu sva odobrenja jednako relevantna, iz čega proizlazi da je važnost PEES-a prenaglašena u spornom tekstu za potrebe namjernog stvaranja pogrešnog dojma o našim strankama i iznošenjem neistinitih insinuacija. Hrvatski propisi iz područja obnovljivih izvora energije i sve isprave koje se izdaju temeljem tih propisa a za potrebe izgradnje obnovljivih izvora energije su transparentno, jasno i javno objavljeni na stranicama nadležnih tijela (uključujući Ministarstvo gospodarstva, HERA-u, HROTE itd.). Budući je iz prethodnih javno dostupnih izvora razvidno kako u Republici Hrvatskoj postoji veliki broj osoba/društava/investitora koji se bave razvojem vjetroelektrana, u različitim stupnjevima razvoja, bez da se igdje navodi navodni investitor MCI (kojeg kao tobože relevantan izvor koristi autor spornog teksta iako poveznica u samom tekstu upućuje na MCI – društvo za televizijsku produkciju i medijske usluge, a koje izrijekom osporava bilo kakvu povezanost sa slučajem!) očigledno je da su navodi teksta nevjerodostojni. Također iz javno objavljenih podataka proizlazi da je uobičajena (i zbog načina projektnog financiranja jedino moguća) situacija da se svaki pojedini projekt vjetroelektrane nalazi u zasebnom projektnom društvu, kao i činjenica da svaki investitor razvija više projekata – i to upravo zbog visokog rizika razvoja i uspješnosti projekta zbog kojeg je vjerojatno da će samo manji dio projekata koji se razvijaju i uspjeti.

U nastavku osporavamo niz netočno iznijetih činjenica u spornom tekstu koje govore u prilog neinformiranosti i pristranosti autora teksta koji upire na neprovjerene navode, a na koje nekonzistentnosti ovdje pobliže upućujemo:
- nije točno da navedena trgovačka društa imaju dovršenih 94,2 MW, nego samo 45 MW
- nije točno da navedena društva imaju PEES koji pokriva 351 MW (94,2 MW + 257 MW), nego samo 208 MW
- nije točno da je sporne PEES-ove izdavao HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP-ODS), nego HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. (HEP-OPS); radi se o dva različita trgovačka društva
- nije točno da nadležno društvo izdaje PEES temeljem vlastite diskrecijske odluke, već temeljem važećih propisa i zadovoljavanja propisanih uvjeta (i to za svaki zahtjev ako su uvjeti ispunjeni), a zahtjev za PEES-ove su do 2012.g. mogli sukladno važećim propisima iz područja gradnje, podnijeti isključivo nadležna tijela u postupku izdavanja lokacijske dozvole
- nije točno da je HEP-ODS (a niti HEP-OPS) bilo pod ikakvom ingerencijom Ante Ćurkovića u bilo kojem trenutku, niti je on bio zaposlen u tim društvima, niti ih je na bilo koji način kontrolirao - PEES-ovi su svim investitorima izdavani bez natječaja, što je potpuno sukladno propisima i logično, jer je PEES prethodna suglasnost (jedna od mnogih) u postupku izdavanja lokacijske dozvole koja se izdaje u svim slučajevima gradnje i potrebe priključenja na elektro-energetsku mrežu (bilo kojeg objekta od privatne kuće do velikih tvornica ili sl.), i to uvijek kada su ispunjeni tehnički i mrežni uvjeti za takav priključak, i to sukladno unaprijed propisanim, javnim, pravilima
- nije točno da je izmjenom pravilnika iz 2012. g. na bilo koji način pojednostavljeno izdavanje PEES-ova, budući su sve pretpostavke ishođenja u bitnome neizmjenjene, nego je radi ubrzavanja postupka izdavanja građevinske dozvole, a zbog poticanja investicija, sada sve suglasnosti za lokacijsku dozvolu može zatražiti i investitor (pored tijela nadležnog za izdavanje lokacijske dozvole)
- nije točno da je EKO d.o.o. 2008. g. ili bilo kada prije ili poslije pod kontrolom imao 500 MW; konkretni podatak je u suprotnosti s prethodno navedenim pogrešnim podatkom od 351 MW navodno pokrivenih PEES-om iz istog teksta, a još više s točnim podatkom od 208 MW odobrenih PEES-om, od kojeg je do danas instalirano tek 45 MW
- vjetroelektrana VE Bruška ne postoji
- vjetroelektrane VE ZD1 i VE ZD2 očigledno nisu umjetno razdijeljene lokacije, kada bi taj navod uopće imao ikakvog smisla, što je razvidno iz činjenice da je se radi o projektima pod nadzorom sasvim različitih investitora koji nisu povezani, kao i da je VE ZD2 u komercijalnom pogonu, dok VE ZD1 (koje nema nikakve veze s našim strankama) to nije
- vrijednosti razvoja po 1 MW instalirane snage vjetroelektrane varira zavisno od učinkovitosti energetskog postrojenja i ocijenjuju ga prije svega banke tijekom postupka razmatranja financiranja projekta, a ne sam investitor; vrijednosti navedene u tekstu su dane proizvoljno jer na hrvatskom tržištu mogu iznositi i doslovno dvostruko više, što ukazuje na bitno nepoznavanje lokalnog energetskog tržišta
- nije točno da zbog navodno loše reputacije postoji bilo kakav problem prilikom realizacije energetskih projekata, imajuću u vidu da su svi dovršeni projekti koji se navode realizirani upravo sa svjetski poznatim njemačkim dobavljačem vjetroagregata, koja suradnja se nastavlja i dalje
- nije točno da na tržištu proizvodnje električne energije putem vjetroagregata monopol drže domaći investitori, već baš suprotno - većina vjetroelektrana realiziranih u Hrvatskoj su od strane upravo inozemnih investitora
- nije točno da su bilo kakve “strance“ zanimali baš projekti ZD2, ZD3, ZD4, ZD6, ST1 i 2; imajući u vidu da razni strani investitori razvijaju i realiziraju projekte vjetroelektrana na brojnim lokacijama u RH, a što se sve može vidjeti i iz javno objavljenih podataka (npr. na stranicama Ministarstva gospodarstva), nevjerojatna tvrdnja je da su navedeni projekti po bilo čemu izdvajaju
- nije točno da Enercon odbija suradnju s našim strankama, upravo suprotno naše stranke imaju više ponuda za suradnju kako i od drugih proizvođača opreme tako i od Enercona
- nije točno da je Ante Ćurković na bilo koji način imao, niti mogao imati bilo kakav utjecaj u postupku ishođenja PEES-ova za potrebe projekata Dalekovod-a, iz već navedenih razloga.

U odnosu na prethodne očigledne netočnosti možemo samo izraziti žaljenje zbog nespremnosti autora teksta da provjeri relevantne činjenice u neposrednom kontaktu sa bilo kojom od naših stranaka. Ne želeći dodatno polemizirati s autorom teksta i Vašim medijem o profesionalosti, novinarskoj etici i obvezi postupanja u dobroj vjeri, osobito o obvezi provjere relevantnih činjenica i iznošenja svih sukobljenih stajališta involviranih osoba, molimo objavu ispravka u odnosu na netočne i nepotpune navode kako bi naše stranke imale barem minimalnu satisfakciju prezentiranja objektivne i potpune istine široj javnosti. Molimo Vas također da obvezu objave cjelovitog ispravka i isprike u smislu relevantnih zakonskih odredbi ispunite uredno i u roku kako bi na obostrano zadovoljstvo izbjegli ostvarivanje istog prava naše stranke sudskim putemu tom dijelu. Pridržavamo pravo potraživati ukupnu štetu proizašlu iz objave svih netočnih i klevetničkih navoda objavljenih od strane Vašeg medija, kao i relevantne kaznene postupke", stoji u demantiju koje potpisuje odvjetnik Danijel Antun Banić, a originalni dokument možete vidjeti OVDJE.