Direktiva (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti do 10. ožujka 2020. godine treba biti prenesena u hrvatski pravni poredak.To je prvi usvojeni zakonski akt iz paketa ‘Čista energija za sve Europljane’ kojim su postavljeni kratkoročni (do 2030.), srednjoročni (do 2040.) i dugoročni ciljevi (do 2050. godine) s obzirom na potrošnju energije u zgradarstvu.

Naime, u zemljama Europske unije zgrade su odgovorne za 40% potrošnje energije i 36% emisija ugljičnog dioksida. Uz to, 35% zgrada u EU-u ima više od 50 godina i čak 75% ih je energetski neučinkovito. Unatoč tome, svake se godine u EU-u obnavlja tek 0,4 - 1,2% ukupnog fonda zgrada,ovisno o zemlji,dok je cilj povećanje tog udjela na 3%.

Prema Dugoročnoj viziji za klimatski neutralnu Europu do 2050. godine, kratkoročni cilj, do 2030., je smanjenje emisija stakleničkih plinova (ponajviše CO2) za 40% i povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti za 32,5%, dok je dugoročni cilj, do 2050., smanjenje emisija CO2 za čak 80 - 95%. Sve je to u skladu s konačnim ciljem EU-a,a to je klimatski neutralna Europa do 2050. godine.


Što je, zapravo, nZEB?

Zgradama gotovo nulte energije smatraju se one koje imaju vrlo veliku energetsku učinkovitost, pri čemu bi se ta približno nulta ili vrlo mala količina energije trebala u vrlo značajnoj mjeri pokrivati energijom iz obnovljivih izvora, uključujući onu koja se proizvodi na samoj zgradi ili u njezinoj blizini, a prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/2015, 70/2018, 73/2018 i 86/2018).

Dakle, nakon što se sve zgrade javne vlasti već gotovo dvije godine moraju projektirati prema standardu nZEB, od Nove godine ta obveza nastupa i za ostale zgrade za koje se izdaje građevinska dozvola.


Tehnički zahtjevi za nZEB

U Tehničkom propisu navedeni su brojčani parametri koje treba uvažiti pri projektiranju da bi zgrada zadovoljila uvjete standarda nZEB.
Prema Tehničkom propisu, zahtjevi za zgradu gotovo nulte energije određeni su:
• godišnjom potrebnom toplinskom energijom za grijanje po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade (Q''H,nd u kW h/m2 godišnje)
• godišnjom primarnom energijom po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade (Eprim u kW h/m2 godišnje)
• minimalnim udjelom od 30% godišnje isporučene energije,što mora biti podmireno iz obnovljivih izvora
• ispunjavanjem zahtjeva o zrakopropusnosti koji se dokazuje ispitivanjem na zgradi prije tehničkog pregleda.

Jedan od načina kako postići klimatski neutralnu Europu, barem kada je riječ o zgradarstvu, je projektiranje i gradnja zgrada u skladu s tzv. standardom zgrada gotovo nulte energije (nZEB).