U 'Narodnim novinama' od 15.4.2020. godine objavljena je Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (NN 46/2020). 

Riječ je o jednom od ključnih dokumenata kojim će i Hrvatska doprinijeti smanjenju utjecaja klimatskih promjena u narednim godinama. Strategiju je donio Hrvatski sabor na sjednici koja je održana 7.4.2020. godine. Kako se ističe, klimatske promjene predstavljaju rastuću prijetnju u 21. stoljeću i izazov za cijelo čovječanstvo jer utječu na sve aspekte okoliša i gospodarstva te ugrožavaju održivi razvoj društva. One utječu na učestalost i intenzitet ekstremnih vremenskih nepogoda, na porast temperature zraka, tla i vodenih površina, podizanje razine i zakiseljavanje mora, širenje sušnih područja itd. 


Hrvatska na udaru klimatskih promjena

Sve je više dokaza da je i Hrvatska pod utjecajima klimatskih promjena, a kako će one rasti, ranjivost Hrvatske na njih ocjenjuje se velikom. Tako se, prema izvješću Europske agencije za okoliš (EEA), Hrvatska ubraja u skupinu od tri europske zemlje s najvećim kumulativnim udjelom šteta od ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja u odnosu na bruto nacionalni proizvod i ti se gubici procjenjuju na oko 68 mil. eura godišnje. Stoga će trošak ulaganja u mjere prilagodbe klimatskim promjenama danas smanjiti trošak saniranja mogućih šteta u budućnosti. Pri tome su osobito važne inovativne mjere koje doprinose jačanju otpornosti na klimatske promjene i smanjenju emisije stakleničkih plinova.

Zbog toga je vrlo važno pokrenuti društveni proces prihvaćanja koncepta prilagodbe klimatskim promjenama, utvrditi učinak klimatskih promjena na Hrvatsku i stupanj ranjivosti i odrediti prioritetne mjere djelovanja. Kako su klimatske promjene prepoznate i kao 'sigurnosna prijetnja, rizik i izazov za Republiku Hrvatsku', Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske (NN 73/2017) predviđa djelovanje u pravcu jačanja otpornosti na njih i smanjenja rizika.

Prilagodba klimatskim promjenama jest novi koncept i dugotrajan postupak, koji se mora provoditi kontinuirano i planski. Izrada Strategije prilagodbe s ciljem postizanja dugoročnih ciljeva temeljni je preduvjet i odgovarajući okvir za koordinirano djelovanje. To je ujedno prva hrvatska Strategija prilagodbe i su u njoj obrađena područja koja su, prema sadašnjim spoznajama, najviše izložena i ranjiva klimatskim promjenama. U daljnjem praćenju utjecaja klimatskih promjena na Hrvatsku vidjet će se trebaju li se poduzeti mjere i u nekim drugim područjima pa će se, ako bude potrebno, Strategija ažurirati. 


Ključan dokument za budućnost

Strategija nije izolirani dokument, već se izrađuje u sinergiji sa Strategijom održivog razvoja Republike Hrvatske i s odgovarajućim strategijama za pojedina područja. Njezina je vrijednost i u tome što se prvi put daje procjena promjene klime za Hrvatsku do kraja 2040. i 2070. godine, mogući utjecaji i procjena ranjivosti. 

Njezinoj izradi prethodila je izrada tzv. Zelene knjige, koja se temeljila na tehničkim dokumentima: klimatskom modeliranju s projekcijama klime za Hrvatsku do 2040. odnosno 2070. godine, analizi utjecaja klimatskih promjena i ranjivosti na projicirane klimatske promjene, definiranju početnog programa mjera koje će biti moguće primjenjivati u procesu prilagodbe klimatskim promjenama i analizi troškovne učinkovitosti mjera i procjene potrebe jačanja kapaciteta za provedbu prilagodbe klimatskim promjenama. 

Sama Strategija je razmjerno opsežna (47 stranica formata A4) i sastoji se od osam poglavlja s potpoglavljima:
• 1. Uvod (1.1. Važnost prilagodbe klimatskim promjenama za Republiku Hrvatsku, 1.2. Vremenski okvir Strategije prilagodbe i rast koncentracija stakleničkih plinova u budućnosti i 1.3. Postupak izrade Strategije prilagodbe i metodološki pristup)
• 2. Opći ciljevi Strategije prilagodbe
• 3. Međunarodni kontekst i politika Europske unije
• 4. Situacija u Republici Hrvatskoj: projekcije buduće klime, procjene utjecaja i ranjivosti (4.1. Projekcija klime u Republici Hrvatskoj za 2040. godinu s pogledom na 2070. godinu i 4.2. Procjena utjecaja klimatskih promjena i ranjivosti sektora na klimatske promjene)
• 5. Mjere prilagodbe klimatskim promjenama (5.1. Načela za definiranje mjera prilagodbe klimatskim promjenama i 5.2. Mjere prilagodbe)
• 6. Prioriteti Strategije prilagodbe klimatskim promjenama (6.1. Postupak definiranja prioritetnih mjera i aktivnosti i 6.2. Prioritetne mjere i aktivnosti)
• 7. Provedba Strategija prilagodbe (7.1. Financijski okvir za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama, 7.2. Financiranje mjera prilagodbe klimatskim promjenama u razdoblju do 2040. godine, 7.3. Izrada akcijskih planova za provedbu Strategije prilagodbe, 7.4. Potreba jačanja kapaciteta za provedbu Strategije prilagodbe, 7.5. Institucionalni okvir za provedbu Strategije prilagodbe, 7.6. Praćenje provedbe Strategije prilagodbe i 7.7. Izvješćivanje)
• 8. Strateška procjena utjecaja na okoliš Strategije prilagodbe i glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu.