Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi izgradnje elektroenergetskih objekata, izboru strateškog partnera i pristupanju dodjeli koncesije za 11 novih elektroenergetskih objekata. Radi se o šest hidroelektrana (HE Ustikolina snage 3 × 22 MW, HE Vranduk snage 21 MW, HE Rmanj Manastir snage 2 × 35 MW, HE Vrilo snage 42 MW, HE Glavatičevo snage 3 × 9,5 MW i HE Bjelimići snage 2 × 50 MW), CHE Bjelimići snage 2 × 300 MW, dvije termoelektrane (blok TE Tuzla snage 7,370 MW i TE Kakanj snage 230 MW) te dva rudnika i termoelektrane (TE Bugojno snage 2 × 300 MW i TE Kongora snage 2 × 275 MW). Pri tome je izgradnja HE Glavatičevo (kompenzacijski bazen) i CHE koncesijom dodijeljena tvrtki Intrade-energija koja je dala samoinicijativnu ponudu. Isto tako, izgradnja HE Ustikolina, HE Vranduk, HE Rmanj Manastir, TE Tuzla, TE Kaknju i TE Bugojnu dodjeljena je Elektroprivredi BiH, a HE Vrilo i TE Kongora Elektroprivredi Hrvatske-zajednice Herceg-Bosne, dok je za strateškog partnera na izgradnji postrojenja HE Ustikolina, HE Vranduk, HE Rmanj Manastir i HE Vrilu odabran austrijski konzorcij APET (Apet, VAtech, ALSTOM, Siemens, Voith, Royry, Alpine i Porr).