Agencija za ugljikovodike reagirala je na naš komentar pod nazivom «Kako naftaši ipak neće nadzirati sami sebe u Jadranu”. U demantiju stoji da je netočan navod da se donošenje Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika provlači „ispod radara“. "Još za vrijeme trajanja javne rasprave po pitanju Strateške procjene utjecaja na okoliš kao i Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu najavljivano je donošenje novog Zakona u koji je transponirana „Safety Offshore“ Direktiva te su građani pozivani da sudjeluju u javnoj raspravi po pitanju prijedloga novog Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Intenzivno se već preko pola godine komunicira rad predstavnika Republike Hrvatske pri radnoj skupini Europske unije kojoj je upravo cilj osigurati kvalitetnu implementaciju spomenute Direktive. Donošenje novog zakona više puta je javno komunicirano i predstavljano kako putem medija tako i na raznim skupovima na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, za što postoje brojni dokazi u medijskim izvještajima s tih događanja. Netočno je da se radi o «greškama u prenošenju EU-legislative u naše zakonodavstvo”. Članak 34. spomenute Direktive, a koju je RH dužna u cijelosti prenijeti propisuje sljedeće: „Operateri bi trebali bez odlaganja obavijestiti države članice ako se velika nesreća dogodi ili bi se u tom trenutku mogla dogoditi, kako bi država članica mogla započeti primjeren odgovor. Operateri bi stoga u obavijesti morali navesti prikladne i dostatne detalje o lokaciji, opsegu i prirodi nastale ili prijeteće nesreće, vlastitom odgovoru, te o najgorem mogućem scenariju eskalacije, uključujući mogućnost prekograničnog učinka.“ Isto je i transponirano u sam Zakon tako da se pojam bez odlaganja prvotno konkretizirao tako da je to «u roku ne dužem od 12 sati». Očito je autorici potrebno dodatno pojasniti zakon te da se u konkretnom slučaju radi o obavijesti koja mora sadržavati detalje kako po pitanju okolnosti koje su dovele ili će dovesti do nesreće kao i moguće učinke na okoliš i moguće posljedice, a to nikako nije prva obavijest koja se prosljeđuje u slučaju takvih okolnosti. Netočna je informacija da Agencija za ugljikovodike izdaje dozvole s obzirom na to da dozvole izdaje Vlada, koja i potpisuje Ugovore, a kako je definirano Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Iz spomenutih razloga u prvoj iteraciji prijedloga Zakona je Agencija i predložena da bude nadležno tijelo, ali s obzirom na to da još cijeli niz državnih tijela ima pojedine ingerencije u pitanjima sigurnosti na Jadranskom moru upravo radi fleksibilnosti i brzine reakcije, a po uzoru na implementaciju Direktive od drugih država članica u konačnoj je iteraciji definirana Koordinacija od više državnih tijela koja imaju ingerencije po pitanju sigurnosti i zaštite na moru. Nadalje, odgovornost za svu moguću štetu je isključivo na investitoru kao i financijsko podmirivanje rada koordinacije, a što je u skladu sa samom Direktivom koja je transponirana u potpunosti u predmetni Zakon. Smatramo neprimjerenim konstataciju da je tim koji je sudjelovao u izradi Zakona „pobrkao lončiće“, s obzirom na to da su u izradi zakona sudjelovali predstavnici Republike Hrvatske koji već preko godinu dana intenzivno sudjeluju u radu radne skupine pri Europskoj uniji za odobalne naftne i plinske aktivnosti s ciljem implementacije Direktive u lokalno zakonodavstvo. Ta radna skupina također je osnovana u skladu s odredbama ranije spomenute Direktive. Ta ista radna skupina donijela je i Uredbu br. 1112/2014 koja jasno propisuje obrazac putem kojeg se izmjenjuju informacije, a kojeg u tekstu nazivate „trabunjanje o zajedničkom obrascu“. Dakle, zajednički obrazac je jasno propisan unutar provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1112/2014 o utvrđivanju zajedničkog obrasca, a koji je zajednički za sve članice Europske Unije, kao i sve tvrtke koje djeluju, rade ili obavljaju aktivnosti odobalnog istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na teritoriju EU. Na žalost u ovom članku je iznesen niz tvrdnji bez ikakvog temelja u činjenicama. Također, niste poduzeli mjere za provjeru njihove točnosti niti ste nas kontaktirali kao stranu čiji se rad u članku kleveće", kaže se u demantiju kojeg prenosimo u cijelosti.