Vlada je na telefonskoj sjednici donijela i Odluku o kupoprodaji 264.812 redovnih dionica JANAF-a, u vlasništvu Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata. Vlada je dala suglasnost za donošenje Odluke o kupnji dionica Upravnom vijeću Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) koji dionice JANAF-a stječe u svoje ime i za svoj račun, te suglasnost Upravnom vijeću HANDA-e za donošenje Odluke o prodaji dionica JANAF-a sklapanjem Ugovora o kupoprodaji tih dionica po zadnjoj prosječnoj dnevnoj cijeni na uređenom tržištu, objavljenoj na internetskim stranicama Zagrebačke burze na dan donošenja ove odluke. Također, Vlada je dala suglasnost CERP-u  za kreditno zaduženje u iznosu od 606.419.480 kuna. Ta će se sredstva iskoristiti za kupnju 264.812 (24,50 posto) redovnih dionica JANAF-a, navodi se u priopćenju. CERP se obvezuje otplatiti kredit do njegove konačne otplate i u slučaju promjene vlasničkih odnosa korisnika kredita. Vlada je obvezala CERP i da s Ministarstvom financija, u ime Republike Hrvatske kao jamca, sklopi poseban ugovor, radi reguliranja obveza i odgovornosti, u svrhu redovite otplate kredita do konačne otplate te osiguranja povrata sredstava u slučaju aktiviranja državnoga jamstva.  Vlada je donijela i Odluku o davanju mjeničnoga jamstva Centru za restrukturiranje i prodaju za kupnju 264.812 redovnih dionica Janafa. Vlada je ovlastila Ministarstvo financija da u ime Vlade RH izda, a ministar financija potpiše ispravu o davanju mjeničnog jamstva, zaključuje se u priopćenju Službe za odnose s javnošću. U obrazloženju Vladine odluke se navodi kako će CERP dionice koje HANDA ima u Janafu kupiti po tržišnoj cijeni na dan donošenja odluke neposrednom kupnjom od HANDA-e. Imajući u vidu da je HANDA samostalna, neovisna i neprofitna javna ustanova kojoj je osnivač RH i temeljem čega osnivačka prava ostvaruje Vlada RH te da je CERP pravna osoba s javnim ovlastima kojoj je osnivač Vlada RH, prijenos dionica izvršit će se neposrednom pogodbom, obrazlaže se u Vladinim odlukama. Transakcija u kojoj bi tadašnja Agencija za upravljanje državnom imovinom, čiji je pravni sljednik CERP, kupila dionice koje HANDA ima u Janafu bila je najavljena u proljeće ove godine kod donošenja prvog rebalansa proračuna za 2013. godinu, zaključuje se u priopćenju.