Najviša cijena naftnih derivata i dalje će se određivati prema jednadžbi koja u obzir uzima cijene na tzv. Tržištu Mediterana. Naime, tako je određeno u novom Pravilniku o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (NN 145/2012). Spomenuti je Pravilnik donijelo Ministarstvo gospodarstva i to na temelju članka 7, stavka 2. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 57/200618/2011 i 144/2012), a njime se utvrđuje način obračuna, objave i primjene najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (benzina, dizela i loživog ulja) koje energetski subjekti koji se bave trgovinom naftnim derivatima na veliko i/ili malo smiju primijeniti na području Hrvatske. U skladu s time, najviša cijena naftnih derivata (bez trošarina i poreza) određuje se  za 14-dnevno obračunsko razdoblje prema jednadžbi koja u obzir, između ostalog, uzima:
• srednju dnevnu burzovnu cijenu naftnih derivata koju objavljuje 'Platt’s European Marketscan' (prosječne srednje vrijednosti kotacija 'Mediterranean cargoes CIF Med (Genova/Lavera)' u razdoblju od prvoga dana iza dana prethodnog obračuna do dana novoga obračuna)
• srednji dnevni tečaj za preračunavanje kuna u američke dolare koji objavljuje Hrvatska narodna banka za dan za koji je objavljena srednja dnevna burzovna cijena naftnih derivata
• gustoću derivata
• premiju energetskog subjekta (određena čl. 5 Pravilnika).
Potom se najviša maloprodajna cijena dobiva tako da se najviša cijena izračunata spomenutom jednadžbom zbraja s propisanom trošarinom i porezima te zaokružuje na dva decimalna mjesta. Na tu cijenu se zatim ne smiju zaračunavati nikakve naknade ni drugi troškovi koji nisu propisani Pravilnikom ili drugim propisima. Takva se maloprodajna cijena mijenja svakih 14 dana, a danprimjene novih cijena je utorak u 0.01 h. Pri tome najveća dopuštena promjena najviše maloprodajne cijene pojedinog derivata na dan obračuna iznosi 3% na više, odnosno 6% na niže u odnosu na važeću najvišu maloprodajnu cijenu. 
Isto tako, jedan radni dan prije primjene novih cijena, MINGO utvrđuje i na svojoj internetskoj stranici objavljuje iznos najviše maloprodajne cijene pojedinih naftnih derivata za predstojeće obračunsko razdoblje, a tijekom obračunskog razdoblja energetski subjekt je dužan primijeniti maloprodajnu cijenu koja je jednaka ili niža od tako objavljene cijene.
Spomenuti Pravilnik na snagu je stupio danom objave u 'Narodnim novinama', odnosno 27.12.2012. godine, kada je ujedno prestao važiti dosadašnji Pravilnik o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (NN 37/2011).