Razmjerno brzo nakon donošenja Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/2018), doneseno je nekoliko važnih podzakonskih propisa koji se na njega nadovezuju, što je do sada bilo rijetkost kada je riječ o 'tehničkim' zakonima i propisima. To su:  
Svih pet Pravilnika donijelo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i objavljeni su u 'Narodnim novinama' od 26.10.2018. godine.
Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja donesen je uz suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Sastoji se od 55 članaka i nekoliko obrazaca stranica građevinskog dnevnika. Njime se propisuje stručna sprema, stručni ispit i radno iskustvo projektanta projekata građenja, revidenta, glavnog nadzornog inženjera, nadzornog inženjera, glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta i voditelja radova, odgovornog voditelja probne eksploatacije, obvezni sadržaj i elementi projekata građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja, način opremanja i označivanja projekta, sadržaj pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja, sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera, sadržaj izjave ovlaštenog inženjera geodezije, sadržaj programa probne eksploatacije i izvješća o obavljenoj probnoj eksploataciji, način obavljanja tehničkog pregleda te ostali detalji vezani za gradnju naftno-rudarskih objekata. Njegovim stupanjem na snagu, osmoga dana od objave u 'Narodnim novinama', odnosno od 3.11.2018. godine prestali su se primjenjivati: Pravilnik o uvjetima za izradu projekta i građenje rudarskih objekata i postrojenja (NN 79/2014), Pravilnik o obveznom sadržaju projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja (NN 79/2014), Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika (NN 142/2013) i Pravilnik o tehničkom pregledu rudarskih objekata i postrojenja (NN 142/2013).
Pravilnikom o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata propisuje se: sadržaj naftno-rudarskih projekata iz članka 131. ZoIEU-a, sadržaj zahtjeva za davanje suglasnosti, izdavanje potvrda i provjeru naftno-rudarskih projekata, bitna i nebitna odstupanja od naftno-rudarskih projekata, rad povjerenstva za provjeru naftno-rudarskih projekata, postupanje povjerenstva tijekom provjere naftno-rudarskih projekata, sadržaj suglasnosti i potvrde te sadržaj i oblik rješenja o obavljenoj provjeri naftno-rudarskih projekta. Također je stupio na snagu 3.11.2018. godine, kada se prestalo s primjenom Pravilnika o obveznom sadržaju, elementima i načinu opremanja rudarskih projekata (NN 61/2014) i Pravilnika o postupku provjere rudarskih projekata (NN 150/2013).
Pravilnikom o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama određuje provođenje radova i ispitivanja kojima je svrha utvrditi mogućnost trajnog zbrinjavanja CO2 u geološkim strukturama te uvjeta eksploatacije, odnosno njegovog trajnog zbrinjavanja u geološkim strukturama. Njime se ujedno u hrvatski pravni poredak prenosi Direktiva 2009/31/EZ o geološkom skladištenju ugljikova dioksida. Sastoji se od 19 članaka i također je na snagu stupio 3.11.2018. godine-
Pravilnikom o rezervama propisuje se sadržaj zahtjeva za utvrđivanje količine i kakvoće rezervi, odnosno za utvrđivanje podataka o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje CO2, način i uvjeti za razvrstavanje rezervi ugljikovodika i geotermalne vode za energetske svrhe u klase i kategorije odnosno način i uvjeti za utvrđivanje građe, oblika, veličine i obujma geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje CO2, rad povjerenstva za utvrđivanje rezervi i postupanje povjerenstva tijekom utvrđivanja i ovjere rezervi,  odnosno za utvrđivanje i ovjere podataka o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje CO2, obrasci za dostavu podataka, bitna i nebitna odstupanja od dokumentacije o rezervama ugljikovodika i geotermalne vode za energetske svrhe, utvrđivanje građe, oblika, veličine i obujma geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje CO2, rad povjerenstva za vrednovanje ugljikovodika, odnosno za utvrđivanje njihove tržišne cijene i postupanje povjerenstva tijekom njihovog vrednovanja.
Sastoji se od 88 članaka i osam obrazaca ('Ugljikovodici', 'Geotermalna voda', 'Geološke strukture za skladištenje prirodnog plina', 'Trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama', 'Godišnji izvještaj o stanju rezervi ugljikovodika', 'Godišnji izvještaj o stanju rezervi geotermalne vode', 'Godišnji izvještaj o skladištenju prirodnog plina' i 'Godišnji izvještaj o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama') i također je na snagu stupio 3.11.2018. godine.
Konačno, Pravilnikom o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu propisuje se program, uvjeti i način polaganja stručnog ispita iz područja naftnog rudarstva, ustroj i način rada ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz područja naftnog rudarstva, prijave osoba za polaganje stručnog ispita iz područja naftnog rudarstva, kao i uvjeti koji se moraju ispuniti za polaganje stručnog ispita iz područja naftnog rudarstva i druga pitanja u svezi sa stručnom osposobljenosti, provjerom stručne osposobljenosti i stručnim usavršavanjem u vezi s određenim poslovima naftno-rudarskih radova. Sastoji se od 31 članka i dva obrasca (Obrazac Uvjerenja o provjeri stručne osposobljenosti iz članka 12. ovog Pravilnika i Obrazac Uvjerenja o položenom stručnom ispitu iz članka 28. ovog Pravilnika) i na snagu je isto tako stupio osam dana nakon objave u 'Narodnim novinama', odnosno 3.11.2018. godine kada se prestao primjenjivati dosadašnji Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu (9/2000).