Nova pravila za  bolje funkcioniranje tržišta električne energije u EU privremeno su dogovorena između Vijeća, Europskog parlamenta i Europske komisije. Novi prijedlozi za Uredbu i Direktivu o unutarnjem tržištu električne energije uvode nova ograničenja za elektrane koje ispunjavaju uvjete za primanje subvencija kao mehanizmi za razvoj kapaciteta. Subvencije na proizvodne kapacitete koji emitiraju 550 g CO2/kWh ili više bit će ukinute prema novim pravilima. Mjere će se primjenjivati na sve nove elektrane od datuma stupanja na snagu Uredbe, a na postojeće od 2025. godine. Ugovori o kapacitetima sklopljeni prije 31. prosinca 2019. neće utjecati na nova pravila. Tako će nova pravila omogućiti aktivno sudjelovanje potrošača, dok će istovremeno pružiti veću zaštitu potrošača. Omogućit će slobodni prijenos električne energije tamo gdje je to najpotrebnije, a time će društvo imati sve više koristi od prekogranične trgovine i konkurencije. Neformalno dogovorene reforme uklonile bi prepreke prekograničnoj trgovini električnom energijom i omogućilo da 70% ukupne električne energije može slobodno prijeći granice EU-a. To bi olakšalo integraciju obnovljivih izvora energije u elektroenergetsku mrežu i približilo EU obvezujućem cilju od 32% obnovljivih izvora do 2030. godine. Koristi potrošača će biti: prelazak na drugog opskrbljivača, što će opskrbljivači morati osigurati u roku od tri tjedna od podnošenja zahtjeva (u roku od 24 sata od 2026.), pametna brojila – potrošači će imati pravo na pametna brojila za kontrolu potrošnje, osim ako analize u određenoj članici EU-a pokažu da bi trošak njegovog uvođenja bio veći od koristi, potrošači će imati besplatan pristup portalu za uspoređivanje cijena i potrošači će se moći odlučiti za ugovor o dinamičnom određivanju cijena s energetskim tvrtkama s više od 200.000 korisnika, objavila je Europska komisija.