Povjerenstvo za ocjenu Studije utjecaja na okoliš projekta gradnje Bioelektrane-toplane Velika Gorica pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode odbacilo je ekološku studiju te od investitora, HEP-a, zatražilo da ponovi cijeli zakonski postupak koji uključuje Objedinjene uvjete zaštite okoliša, pri čemu eventualni ponovni postupak prema zakonu uključuje i ponovnu javnu raspravu. 
Članica povjerenstva iz Hrvatskih voda odbacila je potvrdu VG Vodoopskrbe o uvjetnom priključenju Bioelektrane Velika Gorica uvažavajući činjenicu da gradski kolektor nije spreman priključiti ovako velikog korisnika bez potpune rekonstrukcije koja je u ovom trenutku neizvjesna. Hrvatske vode će prihvatiti potvrdu jedino uz uvjet da se investitor obveže da će financirati izgradnju novog kolektora. Na sjednici Povjerenstva utvrđeno je da planirani zahvat nije u skladu s postojećom prostorno-planskom dokumentacijom. Objekt nije ucrtan u Prostornom planu Velike Gorice, te za lokaciju Štuki nije izrađen UPU, a za oboje postoje zakonska obveza. Povjerenstvo je zaključilo da su eliminacijski kriteriji za određivanje lokacije termoelektrane koji su donešeni na sjednici Vlade RH ("Zaključak o utvrđivanju kriterija za izbor lokacija za termoelektrane i nuklearne objekte" NN 78/92) zakonski pravovaljani te se ova termoelektrana ne može graditi na udaljenosti manjoj od 5km od naselja s 10.000 stanovnika, priopćila je Građanska inicijativa Akcija za Turopolje koja je vrlo zadovoljna ovakvim rješenjem ministarstva.