Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je na sjednici Upravnog vijeća donijela Metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge. Tom Metodologijom, između ostaloga, određuju se način i kriteriji prema kojima opskrbljivač kupaca u okviru univerzalne usluge (što je trenutno HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.) nabavlja električnu energiju, tarifni modeli, tarifni elementi i tarifne stavke, određuje se način određivanja troškova i prihoda opskrbljivača, zatim podaci potrebni za utvrđivanje troškova i prihoda opskrbljivača te postupak za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki. 
Glavni su ciljevi Metodologije uvođenje transparentnih tržišnih uvjeta nabave i prodaje električne energije za opskrbu kupaca u okviru univerzalne usluge (isključivo kategorije kućanstvo) te stvaranje stabilnih i predvidljivih uvjeta poslovanja opskrbljivača. Osnovna je značajka ove Metodologije da ukupni prihodi opskrbljivača ostvareni primjenom iznosa tarifnih stavki za radnu energiju i iznosa tarifnih stavki za naknadu za opskrbu trebaju pokriti priznate ukupne troškove opskrbljivača koje odobrava HERA i izvještajima o poslovanju koje analizira HERA. Ovom Metodologijom opskrbljivač ima obvezu svakih šest mjeseci dostavljati dokumentaciju HERA-i na temelju koje će HERA razmatrati mogućnost za eventualnu korekciju cijena. 
U prijelaznom periodu (do kraja 2014. godine) opskrbljivač također ima mogućnost korigirati iznose tarifnih stavki uz uvjet da korekcija ne smije prijeći gornju granicu cijene utvrđene ovom Metodologijom. Takva korekcija provodi se po pojednostavljenoj proceduri, po kojoj opskrbljivač samo obavještava regulatora o svojoj odluci, uz dostavu dokumentacije HERA-i. U iznimnom slučaju ukoliko dođe do velikih poremećaja na tržištu električne energije, opskrbljivaču je omogućeno da zatraži povećanje iznosa tarifnih stavki. U tom slučaju, opskrbljivač je dužan podnijeti zahtjev za promjenu tarifnih stavki HERA-i koja odlučuje o njegovom zahtjevu. Metodologija stupa na snagu prvoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".