Jučer su održane sjednice Glavne skupštine i Nadzornog odbora HEP-a na kojima je NO prihvatio Informaciju o poslovanju HEP grupe za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine u kojemu je naglašeno da je HEP grupa u prvom polugodištu ove godine ostvarila konsolidiranu neto dobit od 762,3 milijuna kuna. Kako se navodi u HEP-ovom priopćenju, zahvaljujući prošlogodišnjem povećanju reguliranih cijena električne i toplinske energije, povećani su prihodi od prodaje, a zbog iznimno povoljnih hidroloških okolnosti i rekordne proizvodnje hidroelektrana značajno su smanjeni troškovi proizvodnje i nabave električne energije. U prvom je polugodištu ostvaren rast poslovnih prihoda HEP grupe za 16% te su smanjeni troškovi poslovanja za 6,9%, u odnosu na lanjsko prvo polugodište. Zahvaljujući zadovoljavajućoj likvidnosti, sve su obveze prema dobavljačima podmirivane u roku dospijeća. Ukupna zaduženost na dan 30. lipnja ove godine smanjena je za 9% u odnosu na početak godine, jer su otplaćeni svi kratkoročni krediti. Investicije HEP grupe su u prvom polugodištu ostvarene u iznosu od 739,4 milijuna kuna, što je uloženo u zamjene, rekonstrukcije, revitalizaciju postojećih energetskih objekata, izgradnju i pripremu izgradnje novih energetskih objekata te priključenje potrošača. Nadzorni odbor je prihvatio Informaciju o ostvarivanju Plana investicija HEP grupe u 2013. godini, a upoznat je s ostvarenjem aktivnosti iz Programa rada Uprave HEP-a od 2013. – 2016., tijekom postupka certifikacije HOPS-a te s položajem i aktivnostima HEP-a na tržištu električne energije. Glavnoj skupštini Nadzorni odbor je predložio da se za revizora HEP-a  i ovisna društva HEP grupe za poslovnu 2013. imenuju BDO CROATIA  i AUDIT,  što je Glavna skupština prihvatila i imenovala spomenutog revizora. Glavna skupština donijela je i Odluku o izboru Mirka Žužića za člana Nadzornog odbora.