Pravilnikom o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (NN 87/2022) propisuju se: sadržaj naftno-rudarskih projekata iz članka 131. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/2019 i 30/2021), sadržaj zahtjeva za davanje suglasnosti, izdavanje rješenja o provjeri takvih projekata, bitna i nebitna odstupanja od njih, rad povjerenstva za njihovu provjeru, postupanje povjerenstva tijekom takve provjere, sadržaj suglasnosti i sadržaj i oblik rješenja o obavljenoj provjeri takvih projekata.

Taj važan podzakonski propis za sve koji se bave djelatnošću istraživanja nafte i plina i proizvodnje nafte i plina donijelo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Objavljen je u 'Narodnim novinama' od 27. srpnja ove godine i na snagu stupa osam (radnih) dana nakon toga. 

Novi Pravilnik sastoji se od 87. članaka u tri glave, a njime se zamjenjuje dosadašnji Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (NN 95/2018). Naravno, postupci do njegovog stupanja na snagu dovršit će se prema odredbama dosadašnjeg Pravilnika.