Nakon što je Hrvatska postala punopravna članica Europske unije, došlo je vrijeme za usvajanje novog Pravilnika o tlačnoj opremi, s obzirom na to da je onaj dosadašnji bio donesen prije pristupanja EU-u, odnosno 2010. godine. U skladu s time, novim Pravilnikom o tlačnoj opremi (NN 20/2015) u hrvatski pravni poredak se prenose Direktiva 97/23/EZ o tlačnoj opremi i članak 13. Direktive 2014/68/EU o stavljanju na raspolaganje na tržištu tlačne opreme. Inače, novi Pravilnik donijelo je Ministarstvo gospodarstva, na temelju čl. 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/2013 i 14/2014), koji je na snagu stupio danom pristupanja Hrvatske EU-u, a donesen je nekoliko dana prije toga. Primjenjuje se na konstruiranje, proizvodnju i ocjenjivanje sukladnosti opreme pod tlakom i sklopova s najvećim dopuštenim tlakom višim od 0,5 bar (pretlak). Njegovim stupanjem na snagu prestaje važiti ranije spomenuti dosadašnji Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 58/2010 i 140/2012), osim njegovog čl. 9. koji ostaje na snazi do 1.6.2015. godine, a koji se odnosi na klasifikaciju opreme pod tlakom. Novi Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u 'Narodnim novinama', tj. 3.3.2015, osim čl. 8. koji također stupa na snagu 1.6.2015. (isto tako se radi o klasifikaciji opreme pod tlakom).