Na temelju članka 12, stavka 2. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada je donijela Uredbu o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom (NN 132/2008). Njome se osniva ustanova za preglede i ispitivanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti pod nazivom Agencija za opremu pod tlakom (skraćeno OPT-Agencija) sa sjedištem u Zagrebu. Agencija će imati svojstvo pravne osobe i upisat će se u Sudski registar ustanova, a s time će danom početi s radom. Inače, osnivanje Agencije bilo je predviđeno promjenama ustrojstva i nadležnosti Državnog inspektorata što je učinjeno donošenjem Zakona o Državnom inspektoratu (NN 116/2008 i NN 123/2008).