Petrokemija je, koristeći servis OTS HINA-e, izvijestila da je objavila Javni poziv dioničarima na upis dionica u 2. krugu. Kako se ističe, riječ je o pozivu postojećim dioničarima tvrtke, koji su upisali nove dionice u 1. krugu, i na upis redovnih dionica u 2. krugu dokapitalizacije tvrtke. Naime, Glavna skupština tvrtke je na sjednici koja je održana 20.5.2014. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu, uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica i izmjenama Statuta. Pri tome se povećanje temeljnog kapitala tvrtke treba provesti uplatom u novcu izdavanjem 8 333 333 - 16 666 666 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 30 kuna. Povećanje temeljnog kapitala tvrtke provodi se uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara, pod uvjetom uplate za upisane dionice iznosa koji po dioničaru ne smije biti manji od 100 000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Sukladno tome, minimalan broj novih dionica koji pojedini postojeći dioničar može upisati i uplatiti u 2. krugu iznosi 25 500.  Nove dionice nude se na prodaju u rasponu cijene 30 - 100 kuna za jednu dionicu.