HEP je uputio oštar odgovor na proizvke međunarodne ekološke organizacije Greenpeace, u kojemu ističe da je "TE Plomin C ekonomski i okolišno čist posao." Tako HEP na najave Greenpeacea o tome da će se u ugovorima sa strateškim partnerom za TE Plomin C naći niz štetnih ustupaka, poručuje da će sklopiti ugovor koji će biti u i njegovom i u interesu hrvatskih građana. Pri tome HEP ponavlja da je, sukladno dokumentaciji za nadmetanje 30.4.2014. godine tri ponuditelja dostavila ponude i da je u međuvremenu provedena prva faza analize ponuda te je utvrđeno da su sve tri ponude zadovoljile uvjete za pristupanje drugoj fazi njihove procjene. Ta bi faza trebala biti završena krajem rujna 2014. godine, a uključuje analizu tehničkih i financijskih elemenata te će biti zaključena nominiranjem preferentnog ponuditelja, početkom listopada 2014. Kako bi se osigurao što kvalitetniji pregovarački postupak, svim ponuditeljima osigurao standard povjerljivosti uobičajen za takve postupke te zajamčila jednakost pregovaračkih interesa svim ponuditeljima, ali i HEP-u, tvrtka napominje da sada još ne može iznositi detalje o ponuditeljima, ponudama ili pregovaračkom postupku. No, može potvrditi da su zaprimljene ponude obvezujuće u tehničkom dijelu koji jamči stupanj djelovanja elektrane te provođenje mjera i traženih standarda smanjenja utjecaja na okoliš.
Uz to, HEP naglašava da žali što Greenpeace stalno, bez znanstvenog i tehničko-tehnološkog uporišta antagonizira projekt TE Plomin C s vjetroelektranama i sunčanim elektranama i napominje da se ne radi o usporedivim izvorima energije. Pri tome se ističe da se radi o promjenjivim i nepredvidivim izvorima, dok je TE Plomin C predviđen za pokrivanje temeljnog opterećenja elektroenergetskog sustava s predviđenih 7600 h rada godišnje, odnosno za kontinuiranu proizvodnju električne energije. Isto tako, HEP napominje da je elektrana projektirana s dovoljnom fleksibilnošću da se može prilagoditi zahtjevima tržišta, uz zadržavanje visokog stupnja djelovanja. 
Vezano uz obnovljive izvore, HEP još naglašava da je 2012. godine Hrvatska bila šesta zemlja u Europskoj uniji po udjelu proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u zadovoljenju potrošnje, a taj je udio u HEP-u (zahvaljujući hidroelektranama) u 2013. iznosio čak 75%. Uz to, HEP napominje da bi se za ostvarivanje 800 MW snage iz obnovljivih izvora značajno morala povisiti naknada za poticanje takve proizvodnje električne energije te zaključuje da TE Plomin C "Nije prljav posao, nego pošten, okolišno prihvatljiv i ekonomski opravdan posao, za HEP, za potrošače, za lokalnu zajednicu, za hrvatsko gospodarstvo i proračun."