Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost donio je još dva važna podzakonska propisa iz područja radiološke sigurnosti. To su:
Oba su donesena na osnovi Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/201339/2015 i 130/2017) i oba stupaju na snagu osmoga dana od objave u 'Narodnim novinama', odnosno 10.5.2018. godine. 
Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu utvrđuje uvjete, načine, mjesta i rokove sustavnog ispitivanja i praćenja vrste i aktivnosti radionuklida u zraku, tlu, moru, rijekama, jezerima, podzemnim vodama, krutim i tekućim oborinama, vodi za piće, hrani, stambenim, javnim i radnim prostorima, praćenje stanja okoliša i posljedica stanja okoliša zbog rada objekta, praćenja stanja radioaktivnosti u okolišu u slučaju izvanrednog događaja, popis radnih aktivnosti, uvjeti za obavljanje radnih aktivnosti te uvjeti, kriteriji i način postupanja u slučajevima postojećeg ozračenja. Sadržava i sedam priloga: Prilog 1. 'Praćenje stanja okoliša objekta
koji obuhvaća Sadržaj programa praćenja stanja okoliša objekta i Osnovne smjernice za provedbu praćenja stanja objekta i okoliša objekta, Prilog 2. 'Popis aktivnosti pri kojima može doći do povećanja ozračenja radnika i stanovnika od prirodnih izvora ionizirajućeg zračenja', Prilog 3. 'Minimalni tehnički zahtjevi za mjernu opremu za ispitivanje uzoraka', Prilog 4. 'Indikativni popis vrsta građevnog materijala', Prilog 5. 'Korištenje indeksa koncentracije aktivnosti za gama zračenje koje emitiraju građevni materijali', Prilog 6. 'Smjernice za izradu praćenja stanja radioaktivnosti u okolišu u slučaju izvanrednog događaja u objektu prve, druge ili pete kategorije pripravnosti' i Prilog 7. 'Smjernice za sastavljanje programa izvanrednog monitoringa radioaktivnosti okoliša i ljudi u slučaju izvanrednog događaja u objektu treće ili četvrte kategorije pripravnosti'. Njegovim stupanjem na snagu prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu (NN 121/2013).
Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti propisuje popis poslova radiološke sigurnosti, uvjete koje trebaju ispunjavati ovlašteni stručni tehnički servisi za obavljanje poslova radiološke sigurnosti i način njihovog ovlašćivanja. Njegovim stupanjem na snagu prestaje važiti Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja (NN 72/2011).