Fina je objavila da je Savjetodavno vijeće Ministarstva financija odlučilo produljiti rok za provedbu predstečajna nagodbe nad Diokijem za novih 45 dana. To je već drugo produljenje roka, a tih dodatnih 45 dana počinje teći od 26. kolovoza. Razlog za produljenje je u odgađanju glasanja vjerovnika o nagodbenom planu.