Uprava Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS-a) nedavno je donijela Desetogodišnji plan razvoja hrvatske prijenosne mreže 2022.-2031. s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje

U izradi razvojnog plana hrvatske prijenosne mreže 2022.-2031. strategijske odrednice temeljene su na osiguravanju dugoročne sposobnosti sustava za udovoljavanjem očekivanih potreba za prijenosom električne energije te sigurnog, pouzdanog i učinkovitog prijenosnog sustava, vodeći računa o zaštiti okoliša i bliskoj suradnji sa susjednim operatorima sustava, objavljeno je na stranicama HOPS-a

Tako će HOPS planirati dugoročna ulaganja s ciljem pružanja sigurnosti opskrbe kupaca na području Hrvatske. Zatim, stvarat će preduvjete za zelenu energetsku tranziciju kroz provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), što će omogućiti prijelaz hrvatskog energetskog sektora prema smanjenim emisijama stakleničkih plinova te ubrzati niskougljični razvoj u skladu s odrednicama Europske unije i Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske.


Napredne tehnologije 

Također, u tom desetljeću cilj je postizanje zadovoljavajuće raspoloživosti i dostatnosti hrvatske prijenosne mreže za nesmetano odvijanje aktivnosti svih sudionika na tržištu električne energije (proizvođača, trgovaca i opskrbljivača, te drugih subjekata), kao i omogućavanje priključka novih korisnika na prijenosnu mrežu pod jednakim, transparentnim i nediskriminirajućim uvjetima. 

Odrednice su i usklađenost plana razvoja s desetogodišnjim planom razvoja prijenosne mreže TYNDP (engl. Ten Year Network Development) Europske mreže operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (ENTSO-E), primjena naprednih tehnologija kroz koje se ostvaruje optimalno korištenje elektroenergetskog sustava u vlasništvu HOPS-a te usvajanje direktiva i zakonskih propisa EU-a na temelju kojih se poslovanje operatora prijenosnih sustava uspostavlja na tržišnim principima s ciljem povećanja društvene koristi. 

Osim toga, HOPS namjerava surađivati sa susjednim operatorima na razvoju i provedbi naprednih sustava kojima se ostvaruje povećana korist za društva unutar EU-a te poslovati na temelju pozitivnih poslovnih procesa s ciljem stvaranja preduvjeta za dugoročno pozitivno poslovanje, uz koje se ostvaruju preduvjeti za učinkovito upravljanje i razvoj prijenosnog sustava.