Novi Eurostatov izvještaj pokazuje da je u 2012. energija iz obnovljivih izvora energije sa 14,1% doprinijela ukupnoj potrošnji energije u 28 članica Europske unije. Za usporedbu, 2004. godine, kada je tek započelo prećenje, OIE su doprinosili s 8,3% u ukupnoj potrošnji. Najveći rast udjela OIE između 2004. i 2012. bilježi se u Švedskoj, Danskoj i Austriji. 2011. Estonija je s 25% udjela OIE bila prva EU članica koje je dosegla EU ciljeve iz 2020., piše Energia.