Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost donio je tri važna podzakonska propisa iz područja nuklearne i radiološke sigurnosti. To su:  
Pravilnik o nuklearnom osiguranju donesen je na temelju članka 66.a Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/2013, 39/2015 i 130/2017), uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova i njime se utvrđuju vrsta i obuhvat mjera nuklearnog osiguranja, sadržaj Plana nuklearnog osiguranja te način i opseg izvješćivanja o događajima koji ugrožavaju nuklearno osiguranje. Njegove se odredbe odnose na nositelje odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorom ionizirajućeg zračenja ili nuklearne djelatnosti ili djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, posjednike radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora, istrošenog nuklearnog goriva i nuklearnog materijala, prouzročitelje i/ili vlasnike radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora, odnosno istrošenog nuklearnog goriva i vlasnike nuklearnog materijala. Ima tri priloga, pri čemu Prilog I. 'Plan nuklearnog osiguranja' obuhvaća Plan nuklearnog osiguranja za korištenje, skladištenje i zbrinjavanje radioaktivnih izvora, radioaktivnog otpada i nuklearnih materijala i Plan nuklearnog osiguranja prijevoza radioaktivnih izvora i nuklearnih materijala, a tu su i Prilog II. 'Kategorizacija radioaktivnog izvora ili skupa radioaktivnih izvora' i Prilog II. 'Kategorizacija nuklearnog materijala' koji obuhvaća tablicu u kojoj se takav materijal dijeli u tri kategorije (I., II. i III.). Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 'Narodnim novinama', tj. 3.5.2018. godine, kada prestaje važiti Pravilnik o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata (NN 38/2012).
Pravilnik o sadržaju te uvjetima, kriterijima i načinu odobravanja plana sanacije također je donesen na osnovi Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i to čl. 63., stavka 2. Njime se propisuju se sadržaj, uvjeti, kriteriji i način odobravanja plana sanacije u slučaju radioaktivnog onečišćenja okoliša, prostorija, površina, predmeta i osoba. Sadržava i Prilog I. 'Pobliži sadržaj plana sanacije'. Također stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 'Narodnim novinama', tj. 3.5.2018. godine, kada prestaje važiti Pravilnik o načinu uklanjanja radioaktivnog onečišćenja, zbrinjavanja radioaktivnog izvora, odnosno poduzimanja svih drugih prijeko potrebnih mjera radi smanjenja štete za ljude i okoliš ili uklanjanja daljnjih rizika, opasnosti ili šteta (NN 53/2008).
Pravilnik o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja isto tako je donesen na osnovi Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (čl. 24., st. 1.), uz suglasnost Ministarstva zdravstva. Njime sepropisuju:
• granice ozračenja za pojedinog stanovnika, izložene radnike, određene organe ili tkiva čovjekova tijela, osoba koje se obučavaju ili obrazuju za rad u području izloženosti
• preporučeno dozno ograničenje za pojedinog stanovnika, osobe koje svjesno i dragovoljno pridržavaju pacijenta i pomažu mu tijekom dijagnostičkog intervencijskog ili terapijskog postupka u medicini i dentalnoj medicini uporabom izvora ionizirajućeg zračenja, osoba koje dragovoljno sudjeluju u medicinskim i biomedicinskim, dijagnostičkim ili terapijskim, istraživačkim programima koji uključuju uporabu izvora ionizirajućeg zračenja, osoba koje su izložene nemedicinskom ozračenju
• način određivanja kategorije izloženih radnika
• referentne razine za postojeće ozračenje, način, trajanje, opseg i rokovi mjerenja osobnog ozračenja izloženih radnika, vanjskih izloženih radnika ili osoba koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja
• način vođenja evidencija, pristup i rokovi čuvanja.
Između ostaloga, sadržava čak pet priloga: Prilog I. 'Faktori za ponderiranje zračenja u tkiva', Prilog II. 'Obvezni podaci za osobni dozimetrijski nadzor izloženih radnika', Prilog III. 'Podaci koji moraju biti sadržani u očevidniku o stupnju ozračenosti izloženih radnika', Prilog IV. 'Prehrambene i životne navike reprezentativne osobe' i Prilog V. 'Vrste postojećeg ozračenja'. Također stupa na snagu 3.5.2018. godine, odnosno osmoga dana od objave u 'Narodnim novinama' i tada prestaju važiti Pravilnik o granicama ozračenja (NN 59/2013) i Pravilnik o mjerenju osobnog ozračenja, ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te o izvješćima i očevidnicima (NN 41/2012 i 89/2013).