Sekcija za tlačnu opremu Udruženja energetičara Zagreb pripremila je i Drugo izdanje Tehničkih uputa i preporuka za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom prema Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine, broj 27/2017). Tekst uputa već se sada može pronaći na stranicama za to nadležnog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, u rubrici 'Novosti' i na stranicama Hrvatskog seminara o tlačnoj opremi, u rubrici 'Regulativa'.  Riječ je o svojevrsnom tehničkom priručniku koji uvelike olakšava rad svima koji na bilo koji način dolaze u doticaj s opremom pod tlakom, pri čemu se, za razliku od prvoga, u ovom izdanju u čak 12 dodataka na gotovo 70 stranica nalaze podrobne upute za provođenje periodičkih pregleda pojedinih vrsta opreme pod tlakom (npr. podzemnih i nadzemnih spremnika za ukapljeni naftni plin, spremnika za stlačeni zrak, kotlova, cjevovoda, boca za ronjenje i disanje, protupožarnih aparata) i ostale pojedinosti nužne za uspješno i pouzdano provođenje periodičkih pregleda i ispitivanja takve opreme. Pri tome su u drugom izdanju Tehničkih uputa uvažene sve primjedbe i preporuke struke koje su u međuvremenu prikupljene, a posebice one koje su iznesene na dosadašnjim sastancima Sekcije za tlačnu opremu i na 14. hrvatskom seminaru o tlačnoj opremi koji je održan potkraj svibnja 2017. godine. 
No, to nije sve jer, kako je također najavljeno na 14. hrvatskom seminaru o tlačnoj opremi, u pripremi su i Izmjene i dopune Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/2017). Naravno, o svemu tome, ali i o mnogim drugim temama bit će riječi na 15. hrvatskom seminaru o tlačnoj opremi koji će se održati 24.5.2018. godine u Zagrebu.