Nakon održane javne rasprave, završetka prekograničnih konzultacija, analize pristiglih mišljenja i potrebnih dopuna završena je Strateška procjena utjecaja na okoliš za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu, a sve dokumente moguće je preuzeti OVDJE. Za vrijeme trajanja javne rasprave pristiglo je ukupno 2855 mišljenja od čega se 18 odnosi na mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, mišljenja tijela jedinica lokalne samouprave, tijela JP(R)S i drugih tijela, dok se 2837 odnosi na mišljenja zaprimljena od zainteresirane javnosti. Sva pristigla mišljenja su pregledana i obrazložena tako da je iz obrazloženja vidljivo što je prihvaćeno i ugrađeno u Stratešku studiju i Okvirni plan i program, a što nije prihvaćeno s obrazloženjem zašto nije prihvaćeno. Pristigla mišljenja kao i prekogranične konzultacije svojom su glavninom vezani uz područja turizma, ribarstva, bioraznolikosti, utjecaja buke, kumulativnih utjecaja, balastnih voda, utjecaja ugljikovodika na organizme u moru, akcidente, odložena eksplozivna sredstva, korištenje isplake te mjere predložene uz zaštićena područja i ekološku mrežu kao i monitoring. Strateška studija kao i Okvirni plan i program nadopunjeni su novim podacima nastavno na gore navedene sastavnice okoliša te utjecaje, a sukladno tome dopunjene su i mjere zaštite te indikatori monitoringa po sastavnicama okoliša, kao i socio-ekonomski okvir. Prekogranične konzultacije s Republikom Italijom završene su 4. svibnja 2015. godine, s Crnom Gorom 5. svibnja 2015. godine, dok su prekogranične konzultacije s Republikom Slovenijom završene 29. svibnja 2015. godine, a kada su države uključene u prekogranične konzultacije dostavile svoje konačno mišljenje. Sva zaprimljena mišljenja kao i prekogranične konzultacije rezultirale su usklađivanjem Okvirnog plana i programa s rezultatima Strateške studije. Konačni prijedlog Okvirnog plana i programa je usvojen 16. lipnja 2015. godine te je javno dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i Agencije za ugljikovodike kao i Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu.