Vlada je na svojoj sjednici koja je održana 21.12.2017. godine prihvatila Nacrt Prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu i uputila ga u daljnju saborsku proceduru. Neke od najvažnijih promjena koje će donijeti novi Zakon je to da se komunalnim djelatnostima više ne smatraju ni vodoopskrba ni odvodnja ni pročišćavanje otpadnih voda ni odlaganje otpada, a ni dimnjačarstvo! Naime, novi Zakon komunalnim djelatnostima smatra one kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti (npr. održavanje cesta, javnih i zelenih površina, građevina, uređaja i predmeta javne namjene, groblja i krematorija, čistoće javnih površina i javne rasvjete) i one kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave (npr. usluge parkiranja, javnih tržnica na, ukopa i kremiranje i prijevoza putnika u javnom prometu). 
Kako se ističe, opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda prestale su biti komunalne djelatnosti stupanjem na snagu Zakona o vodama (NN 153/2009, 130/2011, 56/2013 i 14/2014), a odlaganje komunalnog otpada prestalo je to biti stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013 i 73/2017). No, kako dimnjačarstvo sada više nije komunalna djelatnost, a još nema zakona koji bi je podrobno uredio, očito je da će to biti potrebno što prije napraviti. Pri tome bi svakako trebalo koristiti inozemna iskustva, npr. ona iz susjedne Slovenije.