Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području dijela aglomeracije Malostonski zaljev u općini Slivno: dionica Klek – Repić – Duboka potpisan je koncem protekloga tjedna. Vrijednost ugovora o sufinanciranju za 2019. iznosi 1,25 milijuna kuna od čega Hrvatske vode osiguravaju 80 posto odnosno milijun kuna, a investitor (Odvodnja Slivno iz Opuzena) 20 posto (250 000 kuna). 

U 2020. godini se planira nastaviti sufinanciranje predmetnog projekta, priopćile su Hrvatske vode


Otpadne vode 

Ugovor obuhvaća sufinanciranje izgradnje dijela Regionalnog odvodnog sustava Komarna – Neum - Mljetski kanal u općini Slivno – dionica Klek – Repić - Duboka. Izgradnjom sustava kolektora i crpnih stanica planira se riješiti odvodnja priobalnog dijela općine i dijela aglomeracije Malostonski zaljev. 

Realizacijom dionice Klek – Repić – Duboka osigurat će se prikupljanje otpadnih voda s područja naselja Duboka i Repić te dovršetkom dionice u Bosni i Hercegovini omogućiti odvodnja i ispuštanje u more Mljetskog kanala nakon pročišćavanja na postojećem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.