Donesen je ključni podzakonski propis za sve one koji se bave rashladnom i klimatizacijskom tehnikom. Radi se o novoj Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/2014). Donijela ju je Vlada na sjednici koja je održana 23.7.2014. godine i to na temelju članka 65. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/2011 i 47/2014). Njome se propisuje postupanje s tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima, postupanje s uređajima i opremom koji sadrže te tvari ili o njima ovise, postupanje s tim tvarima nakon prestanka uporabe uređaja i opreme koji ih sadrže, provjera propuštanja tih tvari, način prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, visina naknade za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari i način obračuna troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, način označavanja uređaja i opreme koji sadrže te tvari ili o njima ovise te način izvješćivanja o tim tvarima. Istodobno, njome se u hrvatskom pravnom sustavu utvrđuje provedba više propisa Europske unije iz tog područja. Uredba stupa na snagu osam dana od objave u 'Narodnim novinama', tj. 3.8.2014. godine i tada prestaje važiti dosadašnja Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 92/2012).