U 'Narodnim novinama' od 21. srpnja ove godine objavljen je važan podzakonski propis za rashladnu i klimatizacijsku tehniku, ali i za zaštitu okoliša i za sve koji u svojem radu dolaze u doticaj s tvarima koje su štetne za ozonski omotač. Riječ je o Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 83/2021)

Donijela ju je Vlada na osnovi članka 78. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/2019) i njome se propisuje postupanje s kontroliranim i novim tvarima koje oštećuju ozonski omotač i fluoriranim stakleničkim plinovima i s uređajima i opremom koji ih sadržavaju ili o ovise o tim tvarima. Isto tako, njome se propisuje postupanje s tim tvarima nakon prestanka uporabe uređaja i opreme koji ih sadržavaju, provjeru propuštanja tih tvari, način prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, visinu naknade za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari i način obračuna troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, obveze centrima za prikupljanje, obnavljanje i oporabu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, obveze Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, način označavanja uređaja i opreme koji sadrže te tvari ili o njima ovise, način izvješćivanja o tim tvarima, vođenje mrežnih aplikacija za očevidnike o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima te podacima o nepokretnoj opremi i sustavima te druga pitanja s tim u vezi.

Njome se ujedno osigurava provedba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/661 o osiguravanju neometanog funkcioniranja elektroničkog registra kvota za stavljanje fluorougljikovodika na tržište.

Nova Uredba sastoji se od 23 članka i 10 priloga, obrazaca za razne postupke s tvarima koje oštećuju ozonski omotač i fluoriranim stakleničkim plinovima:
• Prilog 1.: Obrazac PNOS - 'Prijava nepokretnih uređaja i opreme'
• Prilog 2.: Obrazac SK 1 - 'Servisna kartica rashladne i klimatizacijske opreme i dizalica topline'
• Prilog 3.: Obrazac SK 2 - 'Servisna kartica protupožarnog sustava'
• Prilog 4.: Obrazac KTZ 1 - 'Zapisnik o pregledu rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme'
• Prilog 5.: Obrazac KT 1 - 'Očevidnik o uporabljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova'
• Prilog 6.: Obrazac KT 2 - 'Izjava da proizvod, uređaj i oprema ne sadrži kontrolirane tvari'
• Prilog 7.: Obrazac KT 3 - 'Očevidnik o postupanju s prikupljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova'
• Prilog 8.: Obrazac KT 4 - 'Očevidnik o uvozu/unosu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova i krajnjem korisniku'
• Prilog 9.: Obrazac KT 5 - 'Očevidnik o izvozu/iznosu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova'
• Prilog 10.: Obrazac REG - 'Registar pravnih osoba i obrtnika koji se bave djelatnošću uvoza/izvoza, stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari'.

Nova Uredba stupa na snagu osmoga dana od objave u 'Narodnim novinama', tj. početkom kolovoza ove godine, kada ujedno prestaje vrijediti dosadašnja Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/2014.).