Radovi hitnih intervencija na ukupno šest od sedam najkritičnijih lokacija oštećenih nasipa u Sisačko-moslavačkoj županiji su dovršeni, javljaju Hrvatske vode

Situacija na sedmoj preostaloj lokaciji, lijevom savskom nasipu u Hrastelnici, zahtijeva samo praćenje oštećenja, toj se dionici može brzo i lako pristupiti i, po potrebi, osigurati stabilnost nasipa. 

Pomoću boks-barijera izgrađene su druge linije obrane od poplava na lokacijama Galdovo u dužini od 740 metara, Palanjek (250 metara), Krnjica (530 metara), Stara Drenčnina (580 metara), a kako bi se pristupilo navedenim oštećenim lokacijama, bila je potrebna prethodna izgradnja 5,5 kilometara pristupnih puteva. 


Vodni val Kupe 

Nakon niza novih potresa slabijeg intenziteta, pojavile su se nove pukotine i odroni na nasipu retencije Lonjsko polje kod crpne stanice Mahovo te je počela i hitna sanacija u dužini od otprilike 150 metara. 

"Nakon povlačenja visokih voda rijeke Kupe prošlog tjedna, uočeno je širenje pukotina i na vodnoj strani nožice lijevog kupskog nasipa na lokaciji oko četiri kilometra nizvodno od ranije utvrđenog oštećenja nasipa Stara Drenčina, a pojavile su se i pukotine na nožici sa zaobalne strane nasipa. Prati se razvoj situacije s oštećenjima te će se, u slučaju potrebe, pristupiti hitnoj sanaciji i na ovoj lokaciji nakon prolaska novog vodnog vala rijeke Kupe. Također, utvrđene su i pukotine na nožici i po kruni istočnog nasipa bivšeg ribnjaka Letovanić u dužini od približno 350 metara. Čep na potoku Obed je u funkciji i sprječava ulazak visokih kupskih voda u ribnjak te još uvijek nisu nužne hitne intervencije", izvijestile su Hrvatske vode. 

S nova tri oštećenja nasipa, broj kritičnih dionica nastalih uslijed potresa povećao se s početnih sedam na 10, a u slučaju novih potresa nije isključena ni mogućnost pojave novih oštećenja. Sve dionice nasipa na području Sisačko-moslavačke županije zato se i dalje kontinuirano obilaze.