Upravo pokrenuti projekt D2Heat, financiran kroz EU program LIFE, za cilj ima pružiti tehničku pomoć hrvatskom sektoru toplinarstva, tj. ubrzati modernizaciju te provedbu energetske tranzicije za sektore grijanja i hlađenja. Projektni konzorcij uključuje HEP Toplinarstvo, Gradsku toplanu Karlovac, Energo Rijeka, Brod Plin i kao takav obuhvaća približno 98 posto sektora toplinarstva u Hrvatskoj prema isporučenoj toplinskoj energiji. 

Krajnji cilj projekta D2Heat je pokretanje investicija u iznosu od gotovo 40 milijuna eura za vrijeme trajanja projekta. Te će investicije osigurati sigurnu, povoljnu i čistu opskrbu toplinskom energijom za sve postojeće i buduće korisnike sustava toplinarstva. Moderni i efikasni sustavi centraliziranog grijanja pogonjeni lokalnim obnovljivim izvorima ključ su za osiguravanje sigurne, čiste i jeftine toplinske energije za građane Hrvatske. 

Tehnička pomoć

Koordinator ovog projekta je REGEA, a partneri na projektu su Hrvatska gospodarska komora, AVELANT , HEP-toplinarstvo, Gradska toplana, Energo i Brod-plin. Projekt će trajati do listopada 2026. Tehnička pomoć u sklopu projekta uključuje tehničke analize i izradu projektne dokumentacije, inovativne modele financiranja, analize i prijedloge izmjena zakonodavnog okruženja te pravne usluge – sve kako bi se mogle pokrenuti ambiciozne investicije.

Na predstavljanju projekta istaknuto je da toplinarske tvrtke prema sadašnjim tarifnim stavkama plin za kategoriju kućanstvo kupuju po cijeni za poduzetništvo (tržišna cijena). S druge strane, od toplinarstva se na razini Europske unije izrazito puno očekuje, a za ovo područje na raspolaganju su i znatna financijska sredstva iz različitih europskih izvora. Povlačenje tih sredstava ovisit će u velikoj mjeri o spremnosti kvalitetnih projekata za realizaciju te cjelokupnog pravnog i regulatornog okvira koji za cilj mora imati olakšavanje modernizacije i širenja postojećih te formiranja novih sustava centraliziranog grijanja.