Ministarstvo zaštite okoliša i energetike jučer je pokrenulo savjetovanje o paketu zakona iz područja vodnoga gospodarstva i to: Nacrt prijedloga Zakona o vodnim uslugama, Nacrt prijedloga Zakona o vodama i Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o financiranju vodnoga gospodarstva. Obzirom da je sektor koji se bavi javnom vodoopskrbom i javnom odvodnjom u Republici Hrvatskoj izuzetno fragmentiran i sastoji se od 190 pojedinačnih isporučitelja vodnih usluga čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, Ministarstvo je pristupilo izradi Nacrta prijedloga Zakona o vodnim uslugama kojim se uređuje cjelokupna materija javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda. Istodobno se uređuje institucionalna reforma isporučitelja vodnih usluga čiji je primarni cilj osigurati građanima priuštivu cijenu vode, nakon što se provedu investicije u vodno-komunalne građevine (prvenstveno uređaje za pročišćavanje otpadnih voda i kanalizacijsku mrežu) što je obveza preuzeta Ugovorom o pristupanju Europskoj uniji. 

Nacrtom Prijedloga Zakona se: uređuju pretpostavke za uspostavu uslužnih područja s najmanjom isporukom od 2 milijuna m3 vode godišnje (od 35 do 40 uslužnih područja), uspostavlja se pravilo o jednom isporučitelju na uslužnom području (jedinstveni javni isporučitelj vodnih usluga) koji je društvo kapitala čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, propisuje se obveza integracije postojećih javnih isporučitelja u jedinstvenog javnog isporučitelja na uslužnom području, pripajanjem najvećem postojećem javnom isporučitelju; stvaraju se pretpostavke za ujednačavanje cijene vode na uslužnom području; uspostavlja se obveze javnih isporučitelja vodnih usluga na provedbu, a jedinica lokalne samouprave na osiguranje provedbe višegodišnjih programa gradnje komunalnih vodnih građevina temeljem kojih se osigurava i financiranje investicija iz Ugovora o pristupanju RH Europskoj uniji. 
 
Zakonom o vodnim uslugama želi se stvoriti pretpostavke za integriranje vodnokomunalnog sektora s ciljem postizanja učinkovitog i ekonomičnog poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga. Nacrtom prijedloga Zakona o vodama i Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva u osnovi se prate ciljevi izmjena koje u nacionalno zakonodavstvo donosi Zakon o vodnim uslugama. Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva predlaže se da odluku kojom se uvodi naknada za razvoj, kao jedinu lokalnu investicijsku komponentu cijene vode, donose ubuduće jedinice područne (regionalne) samouprave, a ne više jedinice lokalne samouprave, kako bi se ujednačio sadržaj, te ubrzao i olakšao postupak donošenja, na razini bližoj uslužnom području budućeg integriranog isporučitelja vodnih usluga. Istodobno se širi namjena potrošnje naknade za uređenje voda, na način da se uz postojeću namjenu njezini prihodi mogu koristiti i za podmirenje troškova nastalih pri obračunu i naplati naknade za uređenje voda. E-Savjetovanje je otvoreno do 08. veljače.