Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u suradnji s Hrvatskim vodama i uz potporu Europske unije izdalo je 'Priručnik za ishođenje akata za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje sa pripadajućim građevinama financiranih sredstvima EU'. Radi se o sustavnom prikazu dokumenata i radnji koje su nužne za ishođenje akta za gradnju na temelju Zakona o gradnji (NN 153/2013 i 20/2017) i Zakona o prostornom uređenju (NN 153/2013 i 65/2017) i drugih propisa, kako bi se pospješilo razumijevanje ključnih pitanja i postupaka u vezi sa izdavanjem akta za gradnju vodno-komunalnih građevina. Pripremili su ga stručnjaci iz područja prostornog planiranja, izdavanja lokacijskih, građevinskih i drugih dozvola za gradnju te upravljanja državnom imovinom. Priručnik je namijenjen svim sudionicima u izgradnji objekata vodno-komunalne infrastrukture, a osobito investitorima - javnim isporučiteljima vodnih usluga i njihovim osnivačima (jedinicama lokalne samouprave), ali i državnim i lokalnim službenicima koji sudjeluju u postupku izdavanja akata za gradnju. Njegova osnovna svrha je jasno, razumljivo i jednostavno prikazati postupke i procedure za provedbu prostornih planova, i izdavanje lokacijske, građevinske i drugih dozvola za gradnju pa se njime investitorima omogućava izrada kvalitetne dokumentacije za ishođenje svih akata za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje pomoću kojih će se olakšati pristup financiranju europskim sredstvima, objavile su Hrvatske vode.