U tijeku su završne pripreme Europske komisije za objavljivanje prijedloga nove Direktive o obnovljivim izvorima energije (RED). Mnogobrojne europske sektorske asocijacije udružene u Europsku udrugu biomase AEBIOM, među kojima je i hrvatski CROBIOM, izražavaju zabrinutost nekim najavljenim zakonskim rješenjima. Prije svega to se odnosi na nagovještene mogućnosti da se kreiraju različite energetske politike i obvezujuća mišljenja na nacionalnim razinama, što razbija europski harmonizirani pristup. AEBIOM se zalaže za princip usklađivanja - harmonizacije, a upućeno je pismo potpredsjedniku Komisije Šefčoviću te povjerenicima Cañete-u i Hogan-u koje uključuje sektorska stajališta, odnosno pozicije europskog sektora kojeg AEBIOM predstavlja. Udruga je zabrinuta jer još nije primila službenu obavijest o tome hoće li kriterij održivosti biomase biti uvršten u novu regulativu. 
CROBIOM je u sklopu podrške aktivnostima AEBIOM-a identificirao ključne aspekte koji bi mogli postati pozitivni temelji za ove politike: smanjenje stakleničkih plinova za sve oblike bioenergije kao jedan od kriterija ili princip procjene rizika za šumsku biomasu. "Prošli tjedan je naša delegacija CROBIOM-a boravila u Bruxellesu i kroz operativna tijela europske udruge biomase AEBIOM raspravljali smo o nizu mogućih scenarija, prije svega oko budućnosti obnovljivih izvora energije, te pozicije biomase, što nas najviše zanima. Nameće se zaključak da je drvo i drvna biomasa pod velikim pritiskom fosilnih lobija te dijela proizvođača OIE poput vjetra, a upravo te interesne skupine neutemeljeno osporavaju održivost drva i neutralni utjecaj na okoliš. S druge strane, važno je da se i dalje ohrabruju ulagači u ovaj sektor za nastavak i realizaciju njihovih projekta i povećanje udjela OIE u ukupno proizvedenoj energiji", kazao je Raoul Cvečić Bole, predsjednik CROBIOM-a. Osim Direktive o OIE koja bi prema nekim neslužbenim izvorima mogla biti objavljena već do kraja studenog, Komisija priprema i cijeli set povezanog zakonodavstva: Direktivu o promociji energije iz OIE, Direktivu o zajedničkim pravilima unutarnjeg tržišta električne energije, te niz regulatornih dokumenata koja uređuju sektor električne energije, npr. osnivanje Europske agencije za suradnju energetskih regulatora, itd. Hrvatska regulativa OIE je relativno novi dio zakonodavstva i trebala je u svom nastanku slijediti EU energetske smjernice, pa će najavljene izmjene europskog energetskog paketa logično podrazumijevati i promjene postojećih zakona i podzakonskih akata.