Hrvatske šume su nedavno prijavile projekt FORCRO!, direktno Europskoj komisiji, na natječaj u okviru programa Horizon 2020, a riječ je o projektu koji promovira uporabu biomase u energetske svrhe. Aktivnosti koje se mogu financirati kroz natječaj uključuju izradu studija i projektne dokumentacije odnosno svih radnji potrebnih za pokretanje investicija. Financiranje iznosi 100 % prihvatljivih troškova. 

 Osnovni cilj projekta FORCRO! je priprema investicijskih projekata Hrvatskih šuma za sljedeće investicije:
 
 • Izgradnja sabirno-logističkih centara za biomasu 
 • Izgradnja sabirnih stanica za otkup biomase od građana i pravnih osoba 
 • Izgradnja toplana i kotlovnica na biomasu. 

Značajne investicije

Predviđeno je pokretanje investicija u iznosu od minimalno 20 milijuna eura u toplane i kotlovnice na biomasu, te minimalno 7,5 milijuna eura u sabirno-logističke centre i sabirne stanice za biomasu, pri čemu je izgledno da će sufinanciranje samih investicija ići putem Europskog mehanizma za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility) u okviru instrumenta „NEXT GENERATION EU“, kažu u Hrvatskim šumama.

Pojektne aktivnosti uključuju izradu studijske i projektne dokumentacije na razini Glavnog projekta za tri sabirno-logistička centra za biomasu (tipskog kapaciteta 10.000 t/god) te 30 sabirnih stanice za otkup biomase, izradu studijske projektne dokumentacije na razini Glavnog projekta za toplane i kotlovnice na biomasu (za 60-80 zgrada (ukupni kapacitet kotlova 40 MW)) te promociju.