Hrvatski operator tržišta energije obavijestio je sve zainteresirane nositelje projekata iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, da će u 2015. godini i dalje nastaviti sklapati ugovore o otkupu električne energije temeljem važećeg Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, osim ugovora o otkupu električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste sunčanu energiju i iz vjetroelektrana. Naime, HROTE do daljnjega nije u mogućnosti sklapati nove ugovore o otkupu električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste sunčanu energiju, budući da važeći Tarifni sustav niti ne predviđa povećanje već utvrđenih snaga takvih vrsta postrojenja odnosno „kvota“ (5 MW – integrirane sunčane elektrane, 5 MW – neintegrirane sunčane elektrane i 2 MW – integrirane sunčane elektrane na objektima u vlasništvu tijela državne uprave, jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave). Ukupne vrijednosti sklopljenih ugovora o otkupu iz postrojenja koja koriste sunčanu energiju već su dosegnute tijekom 2014. godine, stoga će HROTE sve naknadno podnesene zahtjeve za sklapanje ugovora o otkupu iz sunčanih elektrana, odbiti rješenjem sukladno članku 12. stavku 5. Tarifnog sustava. 

Kvote u Tarifnom sustavu određuju se sukladno Nacionalnom akcijskom planu, a ugovori o otkupu električne energije s HROTE sklapaju se do ispunjenja kvota određenih prema NAP-u. Po podacima iz mjesečnog izvješća HROTE-a u studenom prošle godine u sustavu poticanja obnovljivih izvora energije i kogeneracije bilo je 1.036 povlaštenih proizvođača, a ukupna je instalirana snaga svih povlaštenih proizvođača iznosila nešto više od 368 MW. Najveći udio u instaliranoj snazi ima 15 vjetroelektrana instalirane snage 297,3 MW, dok 992 FN elektrana ima ukupna snaga 31,7 MW. HROTE je sklopio i 306 ugovora o otkupu električne energije iz postrojenja koja još nisu priključena na mrežu, a ukupna je snaga tih postrojenja 510 MW. Od te brojke se 437,7 MW odnosi na vjetroelektrane, a na sunčane elektrane nešto više od 24 MW. Zanimljivo je da se sa sklapanjem ugovora za FN projekte prestalo odmah čim je dosegnuta ugovorena kvota prema NAP-u, dok su vjetroelektrane po broju sklopljenih ugovora tu indikativnu kvotu od 400 MW po Nacionalnom akcijskom planu odavno premašile. Prema zakonu svi projekti koji imaju ugovor s HROTE-om moći će biti i realizirani i primiti poticaje, bez obzira na administrativno određenu kvotu, jer će u protivnom ulagači imati dobru osnovu za tužbe protiv države.