Još jednom je izmijenjen Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (NN 21/2009, 57/2010, 126/2010 i 48/2011) u dijelu koji se odnosi na sustave za iskorištavanje Sunčeve energije, koji sada očito jasno i nedvosmisleno obuhvaćaju i solarne toplinske sustave (za proizvodnju toplinske energije za sustave grijanja i pripreme potrošne tople vode) i fotonaponske sustave (za proizvodnju električne energije za pokrivanje vlastitih potreba i/ili za isporuku u javnu elektroenergetsku mrežu). Naime, u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (NN 81/2012) sada jasno stoji: 'Bez akta kojim se odobrava građenje i lokacijske dozvole, a u skladu s glavnim projektom ili tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 196. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, može se graditi: 1. Pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade i to: ...  – sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije...'.
Naime, u proteklih nekoliko godina, odnosno od donošenja prvobitnog teksta Pravilnika 2009. godine investitori u FN sustave redovito su nailazili na probleme kod nadležnih tijela jer je u tekstu pisalo da se 'u 'jednostavne građevine', odnosno u one koje 'se mogu graditi, odnosno izvoditi vez rješenja o uvjetima građenja, potvrđenog glavnog projekta i građevinske dozvole i/ili lokacijske dozvole' ubrajaju samo 'solarni kolektori'. Kako u uobičajenoj tehničkoj terminologiji u hrvatskom jeziku izraz 'solarni kolektor' podrazumijeva u pravilu samo 'solarni toplinski kolektor' (za proizvodnju toplinske energije), jedan dio nadležnih tijela to je tako i shvaćao i FN sustave smatrao građevinama koje nisu jednostavne. 
To je popravljeno u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (NN 48/2011) i to na inicijativu (tadašnjeg) Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva kojemu su stalno upućivane primjedbe i negodovanja investitora u FN sustave. Tada je izraz 'solarni kolektor' zamijenjen preciznijim izrazima 'solarni kolektor i fotonaponske ćelije'. 
Ipak, očito je bilo potrebno dodatno pojašnjenje, što je sada i učinjeno.