Dravske elektrarne Maribor provode pilot projekt geotermalne elektrane Čentiba koji se temelji na korištenju potpuno novog načina proizvodnje električne energije korištenjem geotermalne gravitacijske toplovodne cijevi koja je plod slovenskog znanja. Posebnost korištenja geotermalne gravitacijske toplinske cijevi je u zatvorenom krugu rashladnog sredstva, gdje je za rad potrebna samo jedna suha bušotina. Elektrana će tako raditi bez plinova i drugih emisija. 

Prednost geotermalne elektrane je u potpuno zatvorenom sustavu, koji sprječava gubitke, ali i gubitke rashladne tekućine. Za predviđeni zahvat koristit će se specijalna oprema i brtveni materijali prilagođeni kontaktu s amonijakom, što osigurava maksimalnu sigurnost. U pilot projektu koristit će se postojeći ali napušteni bunar Pg-8 u naselju Čentiba u Lendavi, piše Naš stik. 

Ispitivanja u tijeku

Razmatrana pilot geotermalna elektrana snage je 50 kWe i osigurat že 400 MWhe godišnje za proizvodnju električne energije. Prema planovima, ispitivanje elektrane, nakon provedbe potrebnih predradnji, koje su trenutno u tijeku, trebalo bi započeti u srpnju 2023., a nakon uspješnih ispitivanja elektrana bi u redoviti pogon krenula u travnju 2024.. 

Koncept korištenja geotermalne energije na navedeni način patentiran a ekskluzivno korištenje patenta dano je Dravskim elektrarnama Maribor. Taj pilot projekt prva je primjena ovog patenta koji je plod slovenskog znanja. U projektu, koji predstavlja novi korak na putu razvoja i prelaska u niskougljično društvo, uz Dravske elektrane sudjeluju i Petrol Geo i Nafta Lendava, a u slučaju povoljnih rezultata Pilot projekta, osmišljeni koncept može se koristiti i na drugim napuštenim bušotinama u Sloveniji i svijetu. 

Projekt je financiran sredstvima Europskog EGP financijskog mehanizma u iznosu od nešto manje od 623 tisuće eura, pripadajućim slovenskim sudjelovanjem u iznosu od gotovo 110 tisuća eura te sudjelovanjem Dravskih elektrarna Maribor u iznosu više od 167 tisuća. eura, piše Naš stik.
energija iz dubina