U Narodnim novinama upravo je objavljen Plan upravljanja državnom imovinom 2014. koji se bavi i problemima projekata vjetroelektrana koje su poodmakle u razvoju, ali još nisu realizirane. Također, predviđa se da se ubuduće pravo građenja objekata OIE na državnom zemljištu dobiva natječajem. U nadležnost DUUDI-ja spada rješavanje imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje postrojenja obnovljivih izvora energije i kogeneracije, a koje se provodi osnivanjem prava služnosti i prava građenja. "Objekti za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije na državnom zemljištu grade se na temelju osnivanja prava građenja, za što će biti sklopljen ugovor o osnivanju prava građenja neposrednom pogodbom s investitorom koji da najpovoljniju ponudu i bude izabran na natječaju koji je za tu svrhu raspisalo nadležno tijelo. Kriterije za ocjenjivanje ponude kao najpovoljnije uređuje Vlada uredbom koja se donosi na temelju zakona kojima se uređuju obnovljivi izvori energije. Predviđa se da će Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije odrediti tijelo koje će javno prikupljati ponude za postrojenja obnovljivih izvora energije", stoji u tom dokumentu. 

Za primjenu instituta prava građenja formira se građevna čestica te je potrebno izraditi parcelacijski elaborat na koji DUUDI daje suglasnost. Nakon ovjere DUUDI-ja, nužno je novo stanje provesti u katastru i zemljišnim knjigama. Ako se zahvat obavlja na šumskom zemljištu, isto se izdvaja iz šumsko-gospodarske osnove, što kao postupak provodi i o tome donosi rješenje Ministarstvo poljoprivrede. Nakon izdvajanja (ako podnositelji zahtjeva nisu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno društva u većinskom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili države), procjenjuje se zemljište te provodi postupak javnog prikupljanja ponuda. 
No , izvan takvog modela rješavanja su i neki najveći i najsloženiji predmeti, kao što su Vjetroelektrana Ogorje (Aiolos projekt), Vjetroelektrana Zelengrad – Obrovac (Dalekovod projekt), Vjetroelektrana Velika Glava (RP Global Danilo d.o.o.) i Povljana 1 – solarna elektrana. Za te projekte predlaže se drugačije rješenje.
"Za postavljanje vjetroturbina primjenjuje se institut osnivanja prava služnosti, i to izravnim pregovorima sukladno članku 51. Zakona o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, dok se za transformatorske stanice primjenjuje institut prava građenja, i to javnim prikupljanjem ponuda. Dakle, radi se o jednom projektu koji nije moguće kompletno i neposredno realizirati u korist investitora, zbog obveze javnog prikupljanja ponuda za osnivanje prava građenja na zemljištu na kojem će se izgraditi transformatorska stanica. U pravilu, investitor financira cjelokupnu izgradnju, a po izgradnji dio osnovanog prava građenja s dijela transformatorskih stanica (nekretnine) predaje HEP-u prema ugovoru o priključenju zaključenim s HEP-om. Kako bi investitor mogao izgraditi transformatorsku stanicu osnivanjem prava građenja, a bez javnog prikupljanja ponuda, potrebno je da HEP u ugovoru o priključenju koji zaključuje s investitorom navede da se prema Zakonu o gradnji pravo građenja osniva u korist investitora koji je u obvezi po izgradnji TS-a osnovano pravo građenja predati HEP-u najkasnije u roku od 3 godine od dana zaključenja ugovora o osnivanju prava građenja. Sve navedene vjetroelektrane započele su postupak prema Pravilniku iz 2007. godine, po kojem nije postojala obveza javnog prikupljanja ponuda, već je Ministarstvo gospodarstva izdavalo prethodna energetska odobrenja po kojima su investitori mogli započeti rješavanje imovinskopravnih odnosa za realizaciju projekta. Naknadno je donesen Zakon o upravljanju državnom imovinom (2011. godine), koji za pravo građenja uvodi obvezno javno prikupljanje ponuda. Investitori koji su do 2011. godine riješili imovinskopravne odnose zaključivali su ugovore o osnivanju prava građenja za izgradnju TS-a neposrednom pogodbom, i to na temelju odluke Vlade. Stoga, a prema važećim propisima, jedini način da se ove investitore »oslobodi« obveze javnog prikupljanja ponuda u svrhu osnivanja prava građenja za izgradnju transformatorskih stanica jest ugovor o priključenju s HEP-om po kojem bi se postupilo kako je navedeno. Zbog navedenih problema prilikom realizacije navedenih projekata, potrebno je utvrditi interes Republike Hrvatske da se u realizaciji takvih visokovrijednih strateških projekata pravo građenja može realizirati neposrednom pogodbom te pristupiti izmjeni samog Zakona na način da se članak 53. Zakona dopuni odredbom po kojoj se za započete projekte prije stupanja na snagu ovog Zakona pravo građenja može sklapati neposrednom pogodbom", stoji u Planu.