Mladi znanstvenik Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu Ivan Horvat obranio je prvu doktorsku disertaciju iz područja izgaranja agropeleta u Hrvatskoj. Agropeleti su peleti koji se dobivaju iz biomase poljoprivrednog porijekla, a ne iz šumske biomase kao što je to uobičajeno i također imaju veliki potencijal kao gorivo u kotlovima raznih namjena.


Istraživanje s ciljem razvoja kotla na agropelete

Disertacija pod nazivom 'Numeričko-eksperimentalna analiza prikladnosti korištenja poljoprivredne biomase u toplovodnim kotlovima'  kruna je petogodišnjeg istraživanja na razvoju smjernica za izradu prototipa komercijalnog kotla na biomasu iz poljoprivrednih ostataka, pri čemu je mentor bio prof. dr. sc. Damir Dović, dipl. ing. 

Spomenuto se istraživanje može podijeliti u dvije cjeline. U prvom dijelu je proveden postupak numeričkog modeliranja izgaranja drvenih peleta u toplovodnom kotlu, dok je u drugom numerički i eksperimentalno istražen utjecaj umetka za naknadno izgaranje u postojeći konvencionalni sustav za izgaranje krute biomase. Potom su dobiveni zaključci eksperimentalno potvrđeni i za pelete iz poljoprivrednih ostataka. Pri tome je ostvareno je smanjenje emisija ugljičnog monoksida za više od 30% i prašine za 8,3 - 32,2%, dok je toplinska učinkovitost povećana i do 4%. Predloženi koncept (konvencionalni sustav za izgaranje i umetak za naknadno izgaranje) može se lako ugraditi u većinu postojećih kotlova za izgaranje krute biomase s ciljem poboljšavanja toplinske učinkovitosti, smanjenja emisija onečišćujućih tvari i promjene načina korištenja tako da omogućuju ispunjavanje zahtjeva relevantnih europskih normi i direktiva. 

Osim predstavljanje mjere, u sklopu disertacije je predloženo još dodatnih sedam konstrukcijskih izmjena konvencionalnog sustava za izgaranje krute biomase.Za očekivati je da će prototip ostvarivati slično smanjenje emisija CO uz veće smanjenje prašine te da će, s obzirom na jednostavnost izrade, biti jeftiniji za proizvodnju.


Uspješna znanstvena karijera

Novi doktor znanosti na FSB-a radi još od 2015. godine, pri čemu je najprije bio ispitivač i mjeritelj u Laboratoriju za toplinu i toplinske uređaje, dok je danas asistent na Katedri za tehničku termodinamiku Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku. Autor je više znanstvenih i stručnih radova iz područja energetske učinkovitosti i toplinske ugodnosti i suautor algoritama za izračun energetskog svojstva zgrada i bio je konzultant u izradi nacionalnog računalnog programa za izračun energetskog svojstva zgrada.