Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavilo je informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za malu hidroelektranu (MHE) Krčić, uz odgovarajući elaborat. Kako je izvijestio HEP, MZOIP će utvrditi hoće li zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i ekološku mrežu te slijedom toga odlučiti o potrebi vođenja postupka procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. U tu svrhu Ministarstvo je na mišljenje dostavilo zahtjev državnim tijelima i jedinicama lokalne i područne samouprave. Svoje mišljenje o zahvatu u propisanom roku od 30 dana može dostaviti sva zainteresirana javnost. Više o samom projektu MHE Krčić može se pogledati na stranicama HEP-a, www.hep.hr.