Regulatorni okvir za raspis prvog natječaja po premijskom modelu u Srbiji je spreman, a resorno ministarstvo natječaj bi za postrojenja snage veće od 500 kW, tj. VE minimalno 3 MW, trebalo raspisati do 25. prosinca. Agencija za energetiku Republike Srbije odredila je maksimalnu cijenu premija za vjetroelektrane i to na 5,57 eurocenti/kWh. Inače, bazna cijena na toj burzi sa sutrašnjom isporukom je na 214 eura/MWh. 

Država je odlučila prvi natječaj za premije provesti za kvotu od 400 MW, a postoji pravilo i da se konkurira za dio kapaciteta tako da je moguće da će u konačnici biti izgrađeno i više od 400 MW, jer će dio kapaciteta biti direktno na tržištu. Visina bankarske garancije se određuje tako da se instalirana snaga kapaciteta pomnoži s 30 eur/kW, tj. s 10 eura/kW za feed-in tarife. 

Premija se isplaćuje u visini razlike između ostvarenje cijene na aukcijama i referentne tržišne cijene za isporučenu električnu energiju na burzi SEEPEX za dan unaprijed. Premija se isplaćuje ako je ostvarena cijena veća od referentne cijene, a visina premije ovisi o razlici tih dviju cijena. U obrnutoj situaciji, kada je referentna cijena veća od one na aukciji, vlasnik elektrane je dužan državi platiti razliku između dvije ostvarene cijene, piše Balkan green energy news. Status povlaštenog proizvođača po premijskom sustavu može trajati od dvije do najviše šest godina.