Dvije tužbe upravnom sudu te jednu prijavu upravnoj inspekciji podnijela je karlovačka eko udruga Eko Pan protiv Ministarstva zaštite prirode i okoliša tj. rješenja kojima se otvaraju vrata izgradnji male hidroelektrane u Brodarcima. Projekt HE Barilović i HE Lučica na rijeci Korani datiraju u doba Jugoslavije, a sada su aktivirani. Mala HE Barilović imala bi branu dugačku 55 metara i visoku 4 metra i akumulacijsko jezero dugo 6 kilometara. HE Lučica (koja se nalazi na 8 km od Barilovića) bila bi još veća. Ukoliko dođe do njihove gradnje Korana će postati ujezerena rijeka, upozorava Eko Pan, izvještava Radio Mrežnica.
Sve je počelo 2011. kada je MZOIP na zahtjev investitora donio rješenje u kojem kaže da za MHE Brodarce treba izraditi procjenu utjecaja na okoliš. Godinu dana poslije, kada je ustrojeno novo Ministarstvo zaštite okoliša, investitor šalje isti zahtjev na koji sada dobiva dijametralno suprotni odgovor, a s tim rješenjem javnost nije bila upoznata sve do unatrag mjesec dana. "U roku od godinu dana donesena su dva potupno suprotna rješenja, rješenje koje je donešeno godinu dana kasnije uopće nije objavljeno na stranicama ministarstva što je onemogućilo javnost da sudjeluje u cijelom postupku koji je po našem mišljenju potpuno nezakonit", ističe Denis Frančišković iz Eko Pana. "Poznato je i laicima da je rješenje koje je pravomoćno i koje je doneseno ranije ostaje na snazi. Svako Rješenje koje se donese o istoj stvari naknadno i suprotnog je sadržaja nema svoju pravnu snagu i ono je nezakonito", kaže Frančišković. Frančišković tvrdi kako su u Eko Panu u više navrata, pismeno i usmeno Ministarstvu dostavljali svoje primjedbe, međutim njih je Ministarstvo izignoriralo. Da je tako dokazuje Rješenje iz 2012. u kojem stoji kako nije bilo primjedbi javnosti na to da ne treba provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uz to, žalili su se u Eko Panu i na rješenje Karlovačke županije kojim se dopušta gradnja Hidroelektrane u Bariloviću bez izrade procjene utjecaja na okoliš. Tamo će, tvrde u Eko panu, na Korani doći do strahovite devastacije rijeke koja je, iako izvire u Nacionalnom parku Plitvička jezera, potiho nekim čudom ispala iz zaštićene ekološke mreže, Frančišković kaže kako je projekt koji su investitori predočili loše napisan jer iz njega ništa nije precizno vidljivo te nije usklađen s prostorno planskom dokumentacijom. "Nitko ne sagledava kumulativni utjecaj izgradnje malih hidroelektrana na istoj rijeci, a on uglavnom bude velik i negativan", upozorava Frančišković. O tome se govori i u IRES-ovoj Studiji koja je radila procjenu na ekološku mrežu u drugom postupku (iz 2012.). Na 9. stranici IRES-ovi stručnjaci pišu da je kumulativni utjecaj nemoguće predvidjeti zbog nedovoljnih informacija, ali ipak predviđaju da, s obzirom na već postojeće zahvate na Kupi (HE Ozalj, kanalizirani dio Kupe u Karlovcu) i na buduće zahvate (mala HE Ilovac), će doći do nestanka 50 posto vrsta na tom području.