Prema odredbama novog Zakona o toplini iz obnovljivih izvora (EWG) u Austriji bi se trebao ubrzati proces napuštanja plina kao energenta za sustave grijanja. U skladu s time, već od sljedeće godine u Austriji neće biti dopuštena ugradnja plinskih kotlova kao izvora topline sustava grijanja u novoizgrađenim zgradama. 

O spomenutom Zakonu usuglasila se austrijska Savezna vlada u odluci od 13. lipnja ove godine i njime se do 2040. godine predviđa napuštanje primjene fosilnih goriva (na plin, loživo ulje i ugljen) kao energenata za sustave grijanja. Uz to, njime je predviđena postupna zamjena svih izvora topline sustava grijanja koji rade na fosilna goriva, a koja su puštena u pogon prije 1980. godine. 

Smatra se kako u Austriji trenutačno ima oko 1,25 mil. izvora topline koji kao energent koriste plin, 630 000 koji koriste loživo ulje i čak 11 000 koji i dalje koriste ugljen. U skladu s time, predviđeni su sljedeći rokovi: 
• od 2023. godine plinski kotlovi više se neće smjeti koristiti kao izvori topline u novoizgrađenim zgradama (naravno, iznimke su projekti koji su već odobreni i dovršeni i zgrade koje se upravo grade)
• od 2023. godine svi neispravni sustavi grijanja na loživo ulje i ugljen moći će se zamijeniti jedino onima na obnovljive izvore (pri čemu treba napomenuti da ugradnja sustava grijanja na loživo ulje i ugljen u Austriji nije dopuštena još od 2020.)
• od 2025. započinje obvezna zamjena starih sustava grijanja na ugljen i loživo ulje, tj. onih koji su u pogon pušteni prije 1980., a za takve projekte već su na raspolaganju opsežni programi potpore
• do 2035. svi sustavi grijanja na ugljen i loživo ulje moraju biti zamijenjeni suvremenima, na obnovljive izvore
• do 2040. svi sustavi grijanja na plin moraju biti zamijenjeni suvremenima koji kao energent koriste obnovljive izvore ili plin biološkog porijekla, objavio je njemački stručni portal 'CCI.Dialog'.