HERA je objavila da se krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo u razdoblju od 1. travnja do 31. srpnja 2018. godine, prema odluci Upravnog vijeća HERA-e, neće mijenjati. Razlog je što se od 1. travnja nijedna komponenta krajnje cijena plina neće mijenjati, dok opskrbljivač u obvezi javne usluge može samostalno promijeniti cijenu, ali samo u iznosu koji je manji od iznosa tarifnih stavki koje je donijela HERA. Dakle, HEP d.d. je dužan u razdoblju od 1. travnja do 1. kolovoza 2018. prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo po sada važećoj cijeni, prema Odredbama novog Zakona o tržištu plina (NN, br. 18/18), koji je stupio je na snagu 3. ožujka 2018. godine. Međutim, nakon 1. kolovoza, potrebno je donijeti novu Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koja je na javnoj raspravi od 5. do 19. ožujka.