Od 11. ožujka do 25. ožujka provode se javne raspravu o tri bitna dokumenta za plinsku struku. Riječ je o javnim raspravama o novom Prijedlogu Pravila o organizaciji tržišta plina, koju provodi operator tržišta plina Hrvatski operator tržišta energije, zatim je tu novi Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava koju provodi operator transportnog sustava Plinacro te novi Prijedlog četvrtog izdanja Pravila korištenja sustava skladišta plina koju provodi operator sustava skladišta plina - Podzemno skladište plina. 
U novom prijedlogu Pravila o organizaciji tržišta plina naglašava se da se dosadašnji način obračuna energije uravnoteženja mijenja te se uvodi dnevno odstupanje, koje je umnožak dnevnog odstupanja i primjenjive cijene, a novi Pravilnik bavi se obračunom te naknade. Također, mijenja se i način sklapanja transakcija na virtualnoj točki trgovanja od listopada 2017. U Plinacrovom konzultacijskom dokumentu vezano za nova Mrežna pravila transportnog sustava opisana su nova pravila koja su usklađena sa zahtjevima koje postavljaju aukcijske platforme u pogledu trgovanja kapacitetima na sekundarnom tržištu na interkonekciji te nova pravila trgovanja kapacitetima na informacijskog platformi Plinacra. Na javnoj raspravi su i Pravila korištenja sustava skladišta plina u kojima stoji da će na PSP-ovoj informacijskoj platformi biti omogućeno pet renominacija, od čega četiri unutar plinskog dana D, unutar kojeg će biti omogućena i promjena smjera nominacija kao i promjena ciklusa rada skladišta.