Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta donijelo je Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2016/426 o aparatima na plinovita goriva (NN 66/2018). Radi se o tehničkom podzakonskom propisu koji je donesen na osnovi  članka 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/2013 i 14/2014) i koji zamjenjuje dosadašnji Pravilnik za plinske aparate (NN 91/2013) koji je uređivao puštanje na tržište plinskih uređaja (kotlova za grijanje, zagrijača vode, plamenka i sl.), odnosno zahtjeve za njihovom sigurnošću. Novi Pravilnik na snagu je stupio prvoga dana od objave u 'Narodnim novinama', tj. 21.7.2018. godine. Pri tome je MINGO nadležan je i odgovoran za utvrđivanje i provedbu postupaka potrebnih za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti plinskih uređaja i opreme. Pravilnik ima svega šest članaka i Dodatak I. 'Zahtjev za ovlašćivanje i prijavu tijela za ocjenjivanje sukladnosti Europskoj komisiji'.