Lider u svom tiskanom izdanju piše da je LNG-Hrvatska nakon zaključka Vlade o ubrzanju realizacije plutajućeg LNG-terminala obavila konzultacije s mjerodavnim ministarstvima o tome kako iskoristiti dokumentaciju i dozvole koje su ishođene za fiksni terminala kapaciteta 6 mlrd. m3. Za ekološku dozvolu dobila je uputu da se mora ponoviti cijeli postupak, što znači da treba napraviti novu Studiju utjecaja na okoliš. Za lokacijsku i građevinsku dozvolu potrebna je dopuna ili nova dozvola. Zato je LNG-Hrvatska 12. listopada objavila javno nadmetanje za usluge izrade projektne i dozvolbene dokumentacije za izgradnju plutajućeg terminala Krk i konzalting usluge za ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti. Točnije, traži se izrada studije utjecaja na okoliš, izrada izmjena i dopuna idejnog projekta, FEEDa, glavnog projekta; ishođenje rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, lokacijske i građevinske dozvole te ostale usluge vezane za pripremne aktivnosti za realizaciju plutajućeg LNG terminala. Rok za dostavu ponuda je 2. studeni. Na Liderov upit o troškovima ove javne nabave rečeno je da je vrijednost oko 25% od vrijednosti prethodno izrađenih studija.