Provedba EU zakonodavstva o kakvoći zraka čiji je cilj zaštita ljudskog zdravlja i okoliša od onečišćenja može biti zahtjevna za države i gradove. Novo izvješće Europske okolišne agencije (EEA) pod nazivom "Urbana europska kvaliteta zraka - ponovna procjena izazova provedbe u gradovima", sažima ključne nalaze o napretku gradova na tome području u proteklih pet godina i ističe trenutne izazove za poboljšanje kvalitete zraka. 
EEA je novo izvješće izradila u suradnji s 10 od 12 gradova koji su bili uključeni u pilot projekt još 2013. godine, a to su: Antwerpen (Belgija), Berlin (Njemačka), Dublin (Irska), Madrid (Španjolska), Malmö (Švedska), Milano (Italija), Pariz (Francuska), Plovdiv (Bugarska), Prag (Češka) i Beč (Austrija). 
Pet godina nakon prve procjene, gradovi uključeni u projekt poboljšali su upravljanje kvalitetom zraka, posebice u korištenju alata i metoda kako bi utvrdili učinke predloženih i provedenih mjera. Općenito, postoji i veće razumijevanje za lokalno onečišćenje zraka. Unatoč tome, navodi EEA, gradovi ističu kako još uvijek postoje brojni i važni izazovi, uključujući bolju komunikaciju i snažnije uključivanje građana u pitanja kvalitete zraka, te utvrđivanje novih mjera kakvoće pritom naglašavajući zajedničke koristi za zdravlje, smanjenje buke i ublažavanje klimatskih promjena. 
Najčešće mjere za poboljšanje kvalitete zraka u lokalnoj zajednici su promicanje biciklizma, smanjenje ograničenja brzine i, među ostalim, uvođenje naknada za prometnu zakrčenost. Druge zajedničke inicijative uključivale su preseljenje industrijskih postrojenja, modernizaciju kućanskih peći i kotlova, korištenje čišćih goriva za grijanje, prelazak na čišće autobuse ili tramvaje i uvođenje prometnih zona s niskim emisijama. 
Inače, prema procjenama EEA-e loša kvaliteta zraka svake godine uzrokuje oko 400.000 prijevremenih smrti u urbanim područjima EU-a.